Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντώστεν ταούλια ση χαράν

Καρδία ντ’ έσ’νε σίδερονΚαρδία ντ’ έσ’νε σίδερον

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Δημήτρης Καρασαββίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Ήλιον και φέγγον έδεσαν
εγάπ’ με τα ζεντζ̌ίρι͜α
και -ν- ένθισεν άμον ντ’ ανθίζ’
τσ̌ιτσ̌άκιν σα τσ̌αΐρι͜α

Τα καρδί͜ας ατουν ίεψαν
κι εέντανε ζευγάριν
Εντάμαν θα πορεύκουνταν,
κόρ’ με το παλληκάριν

Και ση ζωήν θα πορπατούν
σ’ έναν πατεμασέαν
Εντάμαν τ’ άστρα θα τερούν
σιμά/σουμά σην ποταμέαν

Να συγερούν, να χ̌αίρουνταν
και τέρτι͜α να μη έχ̌’νε
[Και -ν-] Έναν σουρίν πα χάταλα
έμπρι͜α τουν κέσ’ να τρέχ’νε

Ντώστεν ταούλια ση χαράν
και κεμεντζ̌έδες παίξτεν
και όλ’ οι φίλ’ και συγγενείς
χορέψτεν, τραωδέστεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατουντους
εγάπ’αγάπη
εέντανεέγιναν
έμπρι͜αμπροστά
ένθισενάνθισε
εντάμανμαζί
ζεντζ̌ίρι͜ααλυσίδες zincir/zencīr
ίεψανταίριαξαν uymak
καρδί͜αςκαρδιές
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
ντώστενχτυπήστε (προστ.)
όλ’όλοι/α
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίξτενπαίξτε (προστ.)
πατεμασέανπατημασιά
πορεύκουντανπορεύονται
πορπατούνπερπατούν
ποταμέανπαραποτάμιος τόπος
σουμάκοντά
σουρίνκοπάδι, σωρός από πράγματα sürü
συγερούνγερνάνε μαζί
τερούνκοιτούν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τουντους
τραωδέστεντραγουδήστε (προστ.)
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌αΐρι͜αλιβάδια çayır
τσ̌ιτσ̌άκινλουλούδι çiçek
φέγγονφεγγάρι
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χ̌αίρουντανχαίρονται
χάταλαμωρά, παιδιά ἀταλός
χορέψτενχορέψτε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr