Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαύρα είν’ τα μαλλία σ’

Οι κεμεντσ̌ετσ̌ήδεςΟι κεμεντσ̌ετσ̌ήδες

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Στάθης Νικολαΐδης


Τα τσ̌απράζι͜α τ’ ομματόπα σ’
και -ν- ατά τα τσ̌αλιμόπα σ’
Τα χαρίσματα ούλι͜α
έ͜εις ατά, πουλί μ’, εσύ

Παλαλώντς τα παιδία
ρούζ’νε απέσ’ ση φωτίαν
Για τ’ εσόν το χατιρόπον,
για τ’ εσέν, για τ’ εσέν

Μαύρα είν’ τα μαλλία σ’,
χρυσόν έν’ η καρδία σ’
Μαεύ’ς τα παλληκάρι͜α,
σεβνταλίν πουλίν

Τα κόκκινα τα χ̌ειλόπα σ’
και τα άσπρα τα χ̌ερόπα σ’
Ποίος θα έχ̌’ την τύχην
τα μεσόπα σ’ να κρατεί

Ακόμαν και σον Άδην
για τ’ εσέν κατηβαίν’νε
Να χ̌αίρουνταν την εγκάλι͜α σ’,
για τ’ εσέν, για τ’ εσέν

Μαύρα είν’ τα μαλλία σ’,
χρυσόν έν’ η καρδία σ’
Μαεύ’ς τα παλληκάρι͜α,
σεβνταλίν πουλίν

Ματοζίνιχ̌ον τη μάνα σ’
πέει να βάλ’ και -ν- απάν’ ι-σ’
Τα κακά τα ομμάτι͜α
μη πιάνε σε, πουλί μ’

Ας σην πορπατησία σ’
τα δρόμι͜α συντρομάζ’νε
Τα καρδίας ατούν κρούνε,
για τ’ εσέν, για τ’ εσέν

Μαύρα είν’ τα μαλλία σ’,
χρυσόν έν’ η καρδία σ’
Μαεύ’ς τα παλληκάρι͜α,
σεβνταλίν πουλίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατάαυτά
δρόμι͜αδρόμοι
έ͜ειςέχεις
εγκάλι͜ααγκαλιά
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ̌’έχει
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κατηβαίν’νεκατεβαίνουν
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
κρούνεχτυπούνε
μαεύ’ςμαγεύεις
ματοζίνιχ̌ονφυλαχτό μάτι
μεσόπαμεσούλα
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
ούλι͜αόλα
παιδίαπαιδιά
παλαλώντςτρελαίνεις
πέειπες (προστ.)
πορπατησίαπερπατησιά, περπάτημα
ρούζ’νεπέφτουν
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικό sevdalı
συντρομάζ’νετρέμουνε ολόκληροι/ες/α
τσ̌αλιμόπαναζάκια, σκέρτσα çalım
τσ̌απράζι͜ασταυρωτά, χιαστί, μτφ. (για μάτια) αλλήθωρα, (ενδυμ.) σταυρωτά αλυσιδωτά επιστήθια κοσμήματα çapraz<çep+rāst
χ̌αίρουντανχαίρονται
χ̌ειλόπαχειλάκια
χ̌ερόπαχεράκια
χατιρόπον(υποκορ.) χάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr