Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο φίλο μ’

Πατρίδα μ’, αραεύω σεΠατρίδα μ’, αραεύω σε

Στιχουργοί: Γιώργος Φωτιάδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στέλιος Καζαντζίδης


Απόψε πήρα έναν χαμπάρ’,
η ψ̌η μ’ έντον κομμάτι͜α
Ο φίλο μ’ πως ερρώστεσεν
και κείται σα κρεβάτι͜α

Σ’ οσπίτι μ’ άλλο ’κ’ εχωρώ,
’κ’ εξέρω ντό να ’φτάω
Πώς να ’μερών’ κι αχπάσκουμαι
σον φίλο μ’ για να πάω

Αρ’ ’μέρωσεν ο Θεόν
και σην στράταν εξέβα
Και απ’ απέσ’ ι-μ’ ’κ’ επορώ
ακόμα να πιστεύ’ α’

Έφτασα σην βραδήν απάν’
κι ασ’ έμπεσα σ’ οσπίτ’ν ατ’
’κ’ επόρεσα να ’γνώριζα
τον φίλο μ’ ’ς σο κατσίν ατ’

Ασ’ τ’ είδ’ ατόνε σο κρεβάτ’,
ελύεν κι ετελώθεν
Τ’ ομμάτια μ’ εδακρύασαν
κι η γούλα μ’ εγομώθεν

Εδέβεν πλαν’ ας σην ζωήν,
εχάθαν τα μουράτι͜α ατ’
Εφίλεσα τον κι επεκεί
ετσούπωσεν τ’ ομμάτι͜α τ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ασ’από, από τότε (που), καθώς
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
βραδήνβράδυ
γούλαλαιμόςgula
εγομώθενγέμισε
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
ελύενλύθηκε, έλιωσε
έμπεσαμπήκα
έντονέγινε
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
επόρεσαμπόρεσα
επορώμπορώ
ερρώστεσεναρρώστησε
ετελώθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
ετσούπωσενέκλεισε
εφίλεσαφίλησα
εχάθανχάθηκαν
εχωρώχωράω
’κ’δενουκί<οὐχί
κατσίνπρόσωπο, μέτωπο
κείταικείτεται, ξαπλώνει
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
ομμάτι͜αμάτια
οσπίτ’νσπίτιhospitium<hospes
’ς(ας) από
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr