Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα χρόνι͜α κούπα έρθανε

Τα χρόνι͜α κούπα έρθανεΤα χρόνι͜α κούπα έρθανε

Στιχουργοί: Ιωάννης Κοσμίδης

Συνθέτες: Νίκος Σαββίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Χριστοδουλίδης, Κωνσταντίνος Ατματσίδης, Σταύρος Ιωαννίδης


Μαύρα πουλία ξαν πετούν,
το φως τη ήλ’ σ̌κεπάζ’νε
Τα χρόνι͜α κούπα έρθανε
και πόνον ’κι χορτάζ’νε

Οι χορτασμέν’ σεΐρ’ τερούν,
τ’ εσώψυχα σ’ αρπάζ’νε
Το βίο σ’ παίρ’νε και γελούν,
να μη ’γνεφί͜εις ωρι͜άζ’νε

Κανείς τον άλλον ’κι σαεύ’,
νέ τον Θεόν φοούνταν
Η ξενιτει͜ά πόρτας ανοί’,
τ’ οσπίτι͜α ευκαιρούνταν

Οι χορτασμέν’ σεΐρ’ τερούν,
τ’ εσώψυχα σ’ αρπάζ’νε
Το βίο σ’ παίρ’νε και γελούν,
να μη ’γνεφί͜εις ωρι͜άζ’νε

Μάνα, σ’ ομμάτι͜α μ’ έρθανε
ντ’ έλεεν ο πατέρας
Πολλά ’κ’ επήεν, έρθανε
τα μαύρα τα ημέρας

Οι χορτασμέν’ σεΐρ’ τερούν,
τ’ εσώψυχα σ’ αρπάζ’νε
Το βίο σ’ παίρ’νε και γελούν,
να μη ’γνεφί͜εις ωρι͜άζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί’ανοίγει
αρπάζ’νεαρπάζουν
βίοβιος, περιουσία
’γνεφί͜ειςξυπνάς
έλεενέλεγε
επήενπήγε
έρθανεήρθαν
ευκαιρούνταναδειάζουν
ήλ’ήλιου
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κούπαμπρούμυτα
νέούτε ne
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παίρ’νεπαίρνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
σαεύ’υπολογίζω/ει, εκτιμώ/άει, λογαριάζω/ει saymak
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος) seyir/seyr
σ̌κεπάζ’νεσκεπάζουν
τερούνκοιτούν
φοούντανφοβούνται
χορτάζ’νεχορτάζουν
ωρι͜άζ’νεπροσέχουν, φυλάνε, επιβλέπουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr