Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η ζιπούνα τ’ς έχ̌’ πλουμία

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Χαμέλυνον, Καράκαπαν,
ας χαμελύν’ ο ήλιον
Θα έρ’ται και δι͜αβαίν τ’ αρνί μ’,
κόκκινον κι άμον μήλον 

Η ζιπούνα τ’ς έχ̌’ λογάδα̤
Πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤το
ας σ’ όλια τα πεγάδα̤
Η ζιπούνα τ’ς έχ̌’ πλουμία
Πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤το
ας σ’ όλια τα κρενία

Τ’ αρνόπο μ’, απάν’ σον παρχάρ’,
χαμαίμηλον σωρεύει
Όντες ο ήλιον είδεν α’,
άλλο ’κι βασιλεύει

Η ζιπούνα τ’ς έχ̌’ λογάδα̤
Πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤το
ας σ’ όλια τα πεγάδα̤
Η ζιπούνα τ’ς έχ̌’ πλουμία
Πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤το
ας σ’ όλια τα ορμία

Σα ψηλασέας ήλιος έν’,
σα χαμελά εχ̌ι͜όντσεν
Έναν ημέραν ’κ’ είδα σε -ν,
εθάρρεσα εχρόντσεν

Η ζιπούνα τ’ς έν’ λογάδα̤
Πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤το
ας σ’ όλια τα πεγάδα̤
Η ζιπούνα τ’ς έχ̌’ πλουμία
Πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤το
ας σ’ όλια τα κρενία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
εθάρρεσαθεώρησα, πίστεψα
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
έχ̌’έχει
εχ̌ι͜όντσενχιόνισε
εχρόντσενχρόνισε, πέρασε ένας χρόνος
ζιπούναμακρύ μανικωτό φόρεμα χωρίς ραφή στους ώμους ζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρενίαξύλινοι οχετοί ύδατος, βρύσες, κρήνες
λογάδα̤ποικίλματα, διακοσμητικά σχέδια σε πλεκτό, υφαντό ή ρούχο, σύνολο τιμαλφών κοσμημάτων
όλιαόλα
όντεςόταν
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πεγάδα̤βρύσες
πλουμίακεντητά ή ζωγραφιστά διακοσμητικά σχέδια, μτφ. στολίδιa pluma
πλύν’πλένω/ει
φέρ’φέρνω/ει
χαμαίμηλονκοντή μηλιά χαμαί + μῆλον
χαμελάχαμηλά
χαμελύν’χαμηλώνει
χαμέλυνονχαμήλωσε
ψηλασέαςορεινά μέρη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr