Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έταιρον κι η λυγερή

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Έταιρον κι η λυγερή
πάν’ όλεν τον ποταμόν
Έταιρον επέρνιξεν
και η κόρ’ ’κ’ επόρεσεν

-Πέρνιξον με  -ν-, Έταιρε
το τσ̌αρκούλι μ’ δίγω σε
-Νι͜ά περνήν περνίζω σε,
νι͜ά τσ̌αρκούλιν παίρω σε

-Πέρνιξον με -ν-, Έταιρε,
το ζωνάρι μ’ δίγω σε
-Το ζωνάρ’ τ’ εσόν ας έν’,
άλλο τάμαν τάξον με

-Πέρνιξον με -ν-, Έταιρε,
το βραχ̌ι͜άλι μ’ δίγω σε
-Ντό να ’φτάω τ’ άκλερο;
τ’ άψιμον να καίει ατο
Άλλο τάμαν τάξον με
και εσέν περνίζω σε -ν

-Ας σην ψ̌η μ’ κι ανέτερα
τ’ άλλα όλι͜α δίγω σε

Ας σο χ̌έρ’ επέρπαξεν
κι ατέν πέραν έσυρεν

-Δος με, κόρη, ντ’ έταξες
την φιλιάν ντ’ ετάγαμε
-Έμπρι͜α μουν λιβάδα̤ είν’,
πάω εκεί και δίγω σε
-Έρθαμε κι εξέρθαμε
κι εξεκαμπανίσταμε

-Δος με, κόρη, ντ’ έταξες
την φιλιάν ντ’ ετάγαμε
-Έμπρι͜α μουν διλάβα̤ είν’
πάω εκεί και δίγω σε
’Κεί πέρα γουμία είν’
πάω εκεί και δίγω σε -ν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκλεροάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
ανέτεραανώτερα, πλην/εκτός
ατέναυτήν
άψιμονφωτιά
βραχ̌ι͜άλιβραχιόλι βραχιάλιον<bracchiale<βραχίων
δίγωδίνω
δοςδώσε
είν’είναι (για πληθ.)
έμπρι͜αμπροστά
έν’είναι
εξεκαμπανίσταμεαπομακρυνθήκαμε πολύ, ξεμακραίναμε
εξέρθαμεφτάσαμε
επέρνιξενδιέσχισε, πέρασε απέναντι
επέρπαξενάρπαξε
επόρεσενμπόρεσε
έρθαμεήρθαμε
εσόνδικός/ή/ό σου
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
ετάγαμεταχθήκαμε
έταιρεσύντροφε! συνοδοιπόρε!
έταιρονσύντροφος, συνοδοιπόρος
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μουνμας
νι͜άούτε ne
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παίρωπαίρνω
περνήνδιάβαση, περασιά
περνίζωδιασχίζω, περνώ απέναντι
πέρνιξονδιέσχισε, πέρασε απέναντι (προστ.)
τάξοντάξε (προστ.)
τσ̌αρκούλιγυναικεία καλύπτρα, λειρί πτηνού
τσ̌αρκούλινλειρί πτηνού
φιλιάνφίλημα
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χ̌έρ’χέρι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr