Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εξομολόγεμαν

Ση στράταν λιθαρόπονΣη στράταν λιθαρόπον

Στιχουργοί: Διογένης Αϊνατζής

Συνθέτες: Διογένης Αϊνατζής

Καλλιτέχνες: Διογένης Αϊνατζής, Κώστας Δημητριάδης


Έπαρ’ σολούχ’ και πέει με,
υιέ μ’, τ’ εσά τα πόνι͜α
Τα δά̤κρυ͜α σ’ ποταμί’ νερά
και λύγουνταν τα χ̌ι͜όνι͜α

Ξάι τερμάν’ ’κ’ έχω σην ψ̌η μ’,
τέρτι͜α, καημούς να λέγω
Μανάχον ντο νουνίζ’ ατα,
κάθουμαι κα’ και κλαίγω

Ρίζα μ’, το τέρτι σ’ ποίον έν’;
Ντό κλαινίζ’ το καρδόπο σ’;
Λόγια τη χώρας άσ̌κεμα
μη βάλτς απέσ’ σο ψ̌όπο σ’

Τη χώρας λόγια ’κ’ έκ’σα εγώ,
νέ τη κοσμί’ χαπάρι͜α
Σεβντάν έχω σο καρδόπο μ’,
χουσούρι͜α τα τσ̌ικάρι͜α μ’

Η σεβντά μέλ’ και πετιμέζ’,
γλυκέα γαντουρεύ’ σε
Ὰμα αν πουσ̌μανεύ’ και φεύ’,
κατατσ̌ακλίζ’ και καί͜ει σε

Εμέν εφέκεν κι έφυεν
και πώς να ταγιανίζω;
Σα στούδι͜α μ’ απέσ’ άψιμον,
καίουμαι και βρουλίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ὰμααλλά ama/ammā
απέσ’μέσα
άσ̌κεμαάσχημα
ατααυτά
άψιμονφωτιά
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαι brûler
γαντουρεύ’ξεγελάω/ει, εξαπατάω/ει, κοροϊδεύω/ει kandırmak
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
έκ’σαάκουσα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσάδικά σου/σας
εφέκενάφησε
έφυενέφυγε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κα’κάτω
καίουμαικαίγομαι
καρδόποκαρδούλα
κατατσ̌ακλίζ’αστράφτει και βροντάει
κλαινίζ’στενοχωρώ/εί, κάνω/ει να κλάψει
κοσμί’κόσμου
λύγουντανλιώνουν
μανάχον(ο) μοναχός, (επίρρ.) μόνο/μοναχά
μέλ’μέλι
νέούτε ne
νουνίζ’σκέφτεται
ξάικαθόλου
πέειπες (προστ.)
πόνι͜απόνοι
ποταμί’ποταμιού
πουσ̌μανεύ’μετανιώνει pişman olmak<paşmān
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σολούχ’αναπνοή soluk
στούδι͜αοστά, κόκκαλα ὀστοῦν~οστούδιον
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω, υπομένω dayanmak
τερμάν’θεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώρια dert
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ικάρι͜ασπλάχνα, σωθικά ciğer/ciger
φεύ’φεύγει
χαπάρι͜αειδήσεις, νέα haber/ḫaber
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr