Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο παρχάριν ’κι πάω

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλο

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Σο παρχάριν ’κι πάω,
άλλο ’κι παρχαρεύω [Ούι αμάν!]
Θεία μ’, με το κορτσόπο σ’
άλλο ’κι μασχαρεύω [Ούι αμάν!]

Τ’ εμέρα τα κοσσάρας
σην φωλέαν ’κι ωβάζ’νε [Ούι αμάν!]
Τ’ έμορφα τα κορτσόπα
εγκάλιαν ’κι χορτάζ’νε [Ούι αμάν!]

Εκεί πέρα θεμών’ έν’,
η τρυγόνα τ’ εμόν έν’ [Ούι αμάν!]
Το φιστάν’ ατ’ς αλατσ̌ά -ν
θα σύρω την ταπάντσ̌αν [Ούι αμάν!]

Το φιστάνι σ’ ζαΐφκον,
κόρη, τα κάλλι͜α σ’ κρύψον [Ούι αμάν!]
Τη χώρας σ̌κύλ’ παιδία -ν
σύρ’νε σε ση σκοτίαν [Ούι αμάν!]

Άψον την λάμπαν, άψον, 
όλα τα ξύλα σ’ κάψον [Ούι αμάν!]
Την πόρταν ανοιχτόν άφ’ς,
Αν ’κ’ έρχουμ’ ανάσκαψον [Ούι αμάν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλατσ̌άπολύχρωμο, παρδαλό alaca
ανάσκαψονβλαστήμησε, βρίσε (προστ.)
ατ’ςαυτής, της
άφ’ςάφησε (προστ.)
άψονάναψε (προστ.)
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εμέραδικά μου/μας (ιδιωμ. Νικόπολης)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
έρχουμ’ερχόμουν
ζαΐφκονισχνό, αδύνατο, ελλιπές zayıf/żaʿīf
θεμών’θημωνιά, σωρός από θερισμένα σπαρτά ή άλλα φυτά και ειδικότερα ο δεμένος
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
κάψονκάψε (προστ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόποκοριτσάκι
κοσσάραςκότες (πληθ.), κότας (γεν.), οι κλώσσες (ιδιωμ.Νικόπολης)
κρύψονκρύψε (προστ.)
μασχαρεύωαστειεύομαι, διακωμωδώ maskara/masḫara
παιδίαπαιδιά
παρχαρεύωπαραθερίζω σε θερινό βοσκότοπο
παρχάρινορεινός τόπος θερινής βοσκής
σκοτίανσκοτάδι
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
ταπάντσ̌ανόπλο tabanca
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φιστάν’φουστάνι fistan<fustān
φωλέανφωλιά
χορτάζ’νεχορτάζουν
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ωβάζ’νεκάνουν αβγά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr