Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Στρώσον το κρεβατόπο σου

Αναδρομή στον Πόντο Νο1

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Στρώσον το κρεβατόπο σου,
ραχ̌ί’ ψηλά χορτάρι͜α
Ωρίασον να μη χαλάντς,
ντ’ εχάρτσα σε τ’ ορτάρι͜α

Έλα να ποδεδίζω σε,
νε μέλι μ’, νε σ̌εκέρι μ’
Απόψ’ είδα σε σ’ όραμα μ’,
εκείσ’νε απάν’ σο χ̌έρι μ’

Σα τσ̌αϊροκοψίματα σ’
έπαρ’ εμέν εργάτη
Τα χορτάρι͜α ντο κόφτομε
ευτάμε ατα κρεβάτι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατααυτά
εκείσ’νεκειτόσουν, ξάπλωνες
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
εχάρτσαχάρισα
κόφτομεκόβουμε
κρεβατόποκρεβατάκι
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ορτάρι͜αμάλλινες κάλτσες ἀορτήρ
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ραχ̌ί’ράχης, βουνού
σ̌εκέριζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
στρώσονστρώσε (προστ.)
τσ̌αϊροκοψίματακόψιμο των χορταριών στο λιβάδι çayır + κόψιμο
χαλάντςχαλάς, καταστρέφεις
ωρίασονπρόσεξε, φύλαξε, φυλάξου (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr