Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατό κοιμάται αψηλά/Σα χ̌είλι͜α σ’ έ͜εις το γιατρικόν

Θα αρχινώ τα παλαιάΘα αρχινώ τα παλαιά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης


Ατό κοιμάται αψηλά
και σ’ άσπρα τα κρεβάτι͜α
Την καρδι͜ά μ’ ετσ̌ουρούεψα
σ’ ατεινές τα σοκάκια
Είπα, μα την Παναΐαν!

Θα ερωτώ και θα ’ρημώ
και πού καικά -ν- εβλάβες
Τραυάγγελον θα ’φτάγω σε
με δώδεκα ποπάδες
Έφαες με, θ’ αποθάνω!

Πουλί μ’, τη χωριστέρα σου
ντό βάλτς απάν’ σο γιάνι;
Εμορφάδα σ’ κανείται σε
μ’ αλείφκεσαι πογιάν-ι
Είπα, μα την Παναΐαν!

Τ’ εμόν η ψ̌η κι ο θάνατον,
πουλί μ’, σ’ εσά τα χ̌έρι͜α
Αν θέλτς με τσ’ αγγέλτς έπαρ’ το
αν θέλτς με τα μαχ̌αίρι͜α
Έφαες με, θ’ αποθάνω!

♫

Σα χ̌είλι͜α σ’ έ͜εις το γιατρικόν,
πουλί μ’, θα φαρμακούμαι
Για δὼμα έναν φίλεμαν
να λαρούμαι και σ’κούμαι

Ο πρόσωπος ι-σ’ θάνατος
τ’ ομμάτι͜α σ’ τογραεύ’νε
Το στέσιμο σ’ κι η καλατσ̌ή σ’
τον άνθρωπον μαεύ’νε

Άνθρωπον ’κ’ εχολίασαν,
πουλί μ’, τ’ εσά τα χ̌είλι͜α
Τον τσ̌εχέλ’ και τον ατζ̌αμήν
εμάθιζαν/εμάτσανε ακίλια

Κορτσόπον εγροικώ ατο
ντο πολλά -ν- αγαπάς με
Αποφκακέσ’ κι από μακρά
τερείς και ’κι χορτά͜εις με

♫

Στεφανωμένον είδα σε
ας σην αύλι͜α σ’ εξέβες
Την ψ̌η μ’ σα δύο έσ̌κισες
πέραν-περού εδέβες

’Κι ξέρω ντ’ έρθεν εύρε με
αούτο τον καιρόν-ι
Η σεβντι͜ά εμέν φαρμακών’
γιόξαμ’ ’μεν παλαλώνει;

Τ’ εσόν εγάπ’ τρανόν έτον
κι ατώρα ’κι κανείται
Άμον του Θεού το νερόν
ντ’ εχτέθεν και τελείται

Η αμαρτία ’κ’ έν’ τ’ εμόν
το κρίμαν ’κ’ έν’ τ’ εσόν-ι
Η ψ̌η μ’ πολλά θέλ’ την εγάπ’,
το χώμαν το νερόν-ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλτςαγγέλους
ακίλιαμυαλά, λογική akıl/ʿaḳl
αλείφκεσαιαλείβεσαι
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτοαυτό/ή
απάν’πάνω
αποθάνωπεθαίνω
αποφκακέσ’από κάτω πέρα
ατεινέςαυτηνής
ατώρατώρα
αύλι͜ααυλή
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γιόξαμ’ή μήπως yoksa+μη
δὼμαδώσε μου
έ͜ειςέχεις
εβλάβεςβλάφθηκες
εγάπ’αγάπη
εγροικώκαταλαβαίνω
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκες διαβαίνω
εμάθιζανμάθαιναν σε, δίδασκαν
εμάτσανεέμαθαν κτ σε κπ, δίδαξαν μαθίζω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμορφάδαομορφιά
έν’είναι
εξέβεςβγήκες
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθενήρθε
ερωτώρωτάω
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
ετσ̌ουρούεψαέφθειρα, σάπισα çürümek
εύρεβρήκε
έφαεςέφαγες
εχολίασανέκαναν κπ να θυμώσει/αγανακτήσει
εχτέθεναπέκτησε
θάνατονθάνατος
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λαρούμαιγιατρεύομαι, θεραπεύομαι
μαεύ’νεμαγεύουν
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ομμάτι͜αμάτια
παλαλώνειτρελαίνει κπ
πέραν-περούπέρα ως πέρα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ποπάδεςπαπάδες
πρόσωποςπρόσωπο
’ρημώ(ερημώ ή ορημώ) ερευνώ, ρωτάω σχετικά με κτ ἐρέω, ἔρομαι
σεβντι͜άέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
σ’κούμαισηκώνομαι
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τερείςκοιτάς
τογραεύ’νεκομματιάζουν doğramak
τραυάγγελον(τετραυάγγελον), προσευχή που περιέχει εδάφια από τα ευαγγέλια των 4 ευαγγελιστών η οποία διαβαζόταν για τον σκοπό ίασης ασθενειών
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσ̌εχέλ’άπειρο, ανώριμο, άβγαλτο cehil/cehl
φαρμακούμαιφαρμακώνομαι
φίλεμανφιλί
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χορτά͜ειςχορταίνεις
χωριστέραχωρίστρα
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr