Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η ευχή της μάνας

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Αννέτα Μαρμαρινού, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Εδέβανε τα χρόνα̤,
εγέρασαμ’ κι εμείς
Ας σην σειράν, Τσ̌ανάκαλη,
’κ’ εγλύτωσεν κανείς

Ατόσα χρόνι͜α εδέβανε
κι ατώρα εγροικώ
τη μάνα γιατί έλεες
έν’ το κρύον νερόν

Τη μάνα σα γεράματα
όποιος ’κι τερεί
χαΐρ’ και προκοπήν ’κ’ ελέπ’
σ’ αβούτο τη ζωήν

Για το παιδίν η μάνα
τιδέν ’κι λογαρι͜άζ’
Σ’ ομμάτι͜α όνταν τερεί ατ’
την ψ̌ην ατ’ πα δεβάζ’

Ν’ αηλί εείνον το παιδίν
τη μάναν που κλαινίζ’
Όταν θα έρ’ται ση σειράν
«ντ’ εποίκα;» θα νουνίζ’

Τη μάνα σα γεράματα
όποιος ’κι τερεί
χαΐρ’ και προκοπήν ’κ’ ελέπ’
σ’ αβούτο τη ζωήν

Το χρέος ι-μ’ εποίκα
σον κύρη μ’ και ση μάνα μ’
Και την ευχ̌ήν επέρα
και ας δύ’ς εντάμαν

Καμίαν ’κ’ εφογώθα
σ’ αβούτο τη ζωήν
γιατί απάν’ ι-μ’ έχω
τη μάνας την ευχ̌ήν

Τη μάνα σα γεράματα
όποιος ’κι τερεί
χαΐρ’ και προκοπήν ’κ’ ελέπ’
σ’ αβούτο τη ζωήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
ατώρατώρα
δεβάζ’διαβάζει, περνάει, πηγαίνει κπ/κτ κάπου
δύ’ςδύο
εγέρασαμ’γεράσαμε
εγροικώκαταλαβαίνω
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έλεεςέλεγες
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έν’είναι
εντάμανμαζί
επέραπήρα
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρ’ταιέρχεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινίζ’στενοχωρώ/εί, κάνω/ει να κλάψει
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νουνίζ’σκέφτεται
ομμάτι͜αμάτια
όντανόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
τερείκοιτάει
τιδέντίποτα
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr
χρόνα̤χρόνια
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr