Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εδέβαν τα νεότητα μ’

Χορόντας και τραγωδίας

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Εδέβαν τα νεότητα μ’
απ’ ολίγον ολίγον
κι επέμ’να͜ άμον ξερόν χορτάρ’
Καλανταρί’ σον κρύον

Ν’ αηλί τ’ εμόν το χάλιν!
Όλα γραμμένα έσανε
σο ξερόν το κιφάλι μ’

Εδέβαν τα νεότητα μ’
κι εγώ χαπέρ’ ’κ’ επέρα
Άμον ντο ρούζ’νε τα φύλλα
όντες φυσά τα αέρα

Ν’ αηλί τ’ εμόν το χάλιν!
Όλα γραμμένα έσανε
σο ξερόν το κιφάλι μ’

Εδέβαν τα νεότητα μ’,
εξέβαν άλλ’ γιοσμάδες
Ατώρα σακινεύ’νε με
τση χώρας οι φραντάλες

Ν’ αηλί τ’ εμόν το χάλιν!
Όλα γραμμένα έσανε
σο ξερόν το κιφάλι μ’

Εδέβαν τα νεότητα μ’,
εχάθαν τα μουράτι͜α μ’
Ατώρα ελέπω τ’ έμορφα
και βοσ̌κίζω τ’ ομμάτι͜α μ’

Χ̌ιμούλ’ ν’ αηλί το χάλι σ’!
Όλα γραμμένα έσανε
σο ξερόν το κιφάλι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
ατώρατώρα
βοσ̌κίζωβοσκάω
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοι yosma
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
εξέβανβγήκαν
επέραπήρα
έσανεήταν
εχάθανχάθηκαν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
Καλανταρί’Γενάρη (γεν.)
κιφάλικεφάλι
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νεότητανιότη, νιάτα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ρούζ’νεπέφτουν
σακινεύ’νεαποφεύγουν, φυλάγονται από sakınmak
τσητης
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr