Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Και τα στράτας τερώ

ΠοντιακάΠοντιακά

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Ασ’ έφυες, πουλί μ’,
όλια εμαράθαν
Ας σην ψ̌ην τ’ εμόν, γιαβρόπο μ’,
όλια πώς εχάθαν;

Έλα, πουλί μ’, έλα,
αραεύω σε -ν
Η καρδία μ’ θέλ’ -τ- σε,
’κι κομπώνω σε/αναμένω σε

Και τα στράτας ι-σ’ τερώ
γιάμ’ θα ’λέπω σε -ν
Κι απέσ’ σ’ εγκαλόπο μ’, γιαβρί μ’, 
πώς θα βάλλω σε -ν

Έλα, πουλί μ’, έλα,
αραεύω σε -ν
Η καρδία μ’ θέλ’ -τ- σε,
’κι κομπώνω σε/αναμένω σε

’Κ’ εματώθεν η καρδία σ’
ντ’ εχωρίες με;
Ατόσα πολλά φαρμάκια 
πώς επότσες με;

Έλα, πουλί μ’, έλα,
αραεύω σε -ν
Η καρδία μ’ θέλ’ -τ- σε,
’κι κομπώνω σε/αναμένω σε

Ας σ’ εσόν τη χωρισίαν
έφαγα την ψ̌η μ’
Ζωντανέσσα πώς θα ’μπαίνω
απέσ’ σο ταφίν;

Έλα, πουλί μ’, έλα,
αραεύω σε -ν
Η καρδία μ’ θέλ’ -τ- σε,
’κι κομπώνω σε/αναμένω σε

Ασ’ τ’ ακούς ντο θ’ αποθάνω
ξάι πα μ’ έρχεσαι
Θα γελά, γιαβρί μ’, ο κόσμος
θα πικρά̤σ̌κεσαι/και θα ’ντρέπεσαι

Έλα, πουλί μ’, έλα,
αραεύω σε -ν
Η καρδία μ’ θέλ’ -τ- σε,
’κι κομπώνω σε/αναμένω σε

Ντο θα ’κχ̌ύντς τα δα̤κρόπα
τόπον ’κι πϊάν’νε
Τα νεότητα τ’ εμά
εχάθαν και πάνε

Έλα, πουλί μ’, έλα,
αραεύω σε -ν
Η καρδία μ’ θέλ’ -τ- σε,
’κι κομπώνω σε/αναμένω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αποθάνωπεθαίνω
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ασ’από
βάλλωβάζω
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εμάδικά μου
εμαράθανμαράθηκαν
εματώθενματώθηκε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εσόνδικός/ή/ό σου
έφυεςέφυγες
εχάθανχάθηκαν
εχωρίεςχώρισες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κομπώνωεξαπατώ, ξεγελώ, μτφ. σαγηνεύω κομβόω
’κχ̌ύντςχύνεις
’λέπω(ελέπω) βλέπω
νεότητανιότη, νιάτα
ξάικαθόλου
όλιαόλα
παπάλι, επίσης, ακόμα
πϊάν’νεπιάνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τερώκοιτώ
χωρισίανχωρισμός, αποχωρισμός
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr