Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα δα̤κρόπα τη μάνας

Ο τσ̌οπάνονΟ τσ̌οπάνον

Στιχουργοί: Γιάννης Φλωρινιώτης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Βέφα Μιχαηλίδου, Γιάννης Τσανάκαλης, Γιάννης Φλωρινιώτης


Όνταν ελέπ’ς τα δα̤κρόπα τη μάνας
άμον βρεχ̌ήν να τρέχ’νε
Τα πουλόπα ’κι κελαηδούν, ’κι κρούν’ καμπάνας
κι άλλο λαλίαν ’κ’ έχ’νε

Η μάνα σύρ’ τα βάσανα,
η μάνα σύρ’ τον πόνον
Κι αν αποθάν’, θα αποθάν’ 
ας ση παιδί’ τον πόνον
Η μάνα, η μάνα,
η μάνα σύρ’ τον πόνον

Όταν τη μάνας τη καρδι͜ά ματών’νε
τα φυλλόπα μαραίν’νταν
Σα ραχ̌όπα τσ̌ιτσ̌άκια ’κι φυτρών’νε,
τα λιβάδι͜α ξεραίν’νταν

Χωρίς τη μάνας την ευχ̌ήν
χαΐρ’ ’κ’ ελέπ’ς καμίαν
Πάντα θα τυρα̤ννίεσαι,
καλόν ’κ’ ελέπ’ς καμίαν
Καλόν, καλόν,
καλόν ’κ’ ελέπ’ς καμίαν

Κι αν βασανί͜εις και τυραννί͜εις τη μάνα
ατέ ξαν αγαπά σε
Η καρδι͜ά -ν- ατ’ς τρανόν Λαμπρής καμπάνα,
η μάνα συγχωρά σε

Χωρίς την μάνα ση ζωήν
τρανόν θα έν’ ο πόνον
Μόνον ατός π’ ορφάνεψεν
ατός εξέρ’ α̤’ μόνον
Τη μάνας η ορφάνια,
πολλά τρανόν ο πόνον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάν’πεθαίνει
ατέαυτή
ατόςαυτός
ατ’ςαυτής, της
βασανί͜ειςβασανίζεις
βρεχ̌ήνβροχή
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
λαλίανλαλιά, φωνή
μαραίν’ντανμαραίνονται
ξανπάλι, ξανά
ξεραίν’ντανξεραίνονται
όντανόταν
παιδί’παιδιού
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδια çiçek
τυραννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
τυρα̤ννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
φυλλόπαφυλλαράκια
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr