Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, σο παραπέντε

Όσα ’κ’ επρόφτασα να λέω

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φίκος Καλλιφατίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Έναν δράμ’ και έναν βούραν
τη ζωής τα χαρεσίας
κι ο κόσμον εμουν γομάτον
δάκρυ͜α, πόλεμοι, φωτίας

Όι! Θεέ μ’, σο παραπέντε
τα χτήνι͜α τα δεκαπέντε
ίλιαμ τα οχτώ τα βούδι͜α
ποίσον ατ’ς ανθρώπ’ς μ’ αχούλι͜α
κι αν ξαν σύρ’νε ση ζεμίαν
δέσον ατ’ς σα παθενία

Τα νερά, τη γης το χώμαν
εφαρμάκωσαν, νε ρίζα μ’!
Εποίκαν τον ουρανόν
μαύρον πίσσα και καρβών’

Όι! Θεέ μ’, σο παραπέντε
τα χτήνι͜α τα δεκαπέντε
ίλιαμ τα οχτώ τα βούδι͜α
ποίσον ατ’ς ανθρώπ’ς μ’ αχούλι͜α
κι αν ξαν σύρ’νε ση ζεμίαν
δέσον ατ’ς σα παθενία

Σα ραχ̌ία και σ’ ορμάνι͜α
άλλο ’κι πετούν πουλία
Τα ποράνι͜α στυποζώμι͜α
κι άμον την κατσ̌ά τα χ̌ιόνι͜α

Όι! Θεέ μ’, σο παραπέντε
τα χτήνι͜α τα δεκαπέντε
ίλιαμ τα οχτώ τα βούδι͜α
ποίσον ατ’ς ανθρώπ’ς μ’ αχούλι͜α
κι αν ξαν σύρ’νε ση ζεμίαν
δέσον ατ’ς σα παθενία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατ’ςαυτής, της
αχούλι͜αμυαλά akıl/ʿaḳl
βούδι͜αβόδια
βούρανχούφτα
γομάτονγεμάτο/η
δράμ’μονάδα βάρους, το 1/400 της οκάς, πολλή μικρή ποσότητα από κάτι μεσ. ελλ. δράμιον < τουρκ. dirhem < περσ. dirham < αρχ. ελλ. δραχμή (αντιδάνειο)
εμουνμας
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
ζεμίανζημιά
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
καρβών’κάρβουνο
κατσ̌άκετσές, κιλίμι από πεπιεσμένο μαλλί keçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ξανπάλι, ξανά
ορμάνι͜αδάση orman
παθενίαπαχνιά
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ποράνι͜αμπόρες, καταιγίδες boran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
στυποζώμι͜αξινά ζουμιά, όξινα
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
φωτίας(γεν.ενικ.) φωτιάς, (ον.πληθ., τα) φωτιές
χαρεσίαςχαρές
χτήνι͜ααγελάδες
Σημειώσεις
(ΣΣ) Αξίζει να αναφερθεί πως στο ρεφρέν ο αείμνηστος Χρήστος Αντωνιάδης παρομοιάζει με υπέροχη αλληγορία τα 15 κράτη της τότε ΕΕ με χτήνια (αγελάδες) ενώ τους οκτώ οικονομικά πιο ισχυρούς του κόσμου (την περίφημη G8) με βόδια.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr