Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο γραμματισμένον

Ο Αδάμ και η ΕύαΟ Αδάμ και η Εύα

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Έι! νασάν εμέν, ντ’ εποίν’να,
γράμματα πουθέν ’κ’ εφήνα
Τα σχολεία, τα βιβλία,
χρόνια απάν’ κέσ’ σα θρανία

Εγένουμ’νε σπουδαγμένον
και πολλά πουγαλεμένον
Ας όψεται η κοινωνία,
που ’κ’ ευρήκω ξάι δουλεία

Εγένουμ’νε σπουδαγμένον,
με πτυχία φορτωμένον
Δουλεύω σα καφενεία,
ξάι ’κ’ επήα σα γιαπία

Εγένουμ’νε σπουδαγμένον
και πολλά πουγαλεμένον
Ας όψεται η κοινωνία,
που ’κ’ ευρήκω ξάι δουλεία

Έκιτι χαμένα χρόνια
τα παιδία που σπουδάζ’νε!
Τα ονέρ’τα και τα εμέκια
σον αέραν όλια πάνε

Εγένουμ’νε σπουδαγμένον
και πολλά πουγαλεμένον
Ας όψεται η κοινωνία,
που ’κ’ ευρήκω ξάι δουλεία

Κι αναμέν’νε κι αναμέν’νε
με βαρύπονον καρδίαν
Τον διορισμόν περ’μέν’νε
που ’κι θα έρ’ται καμίαν

Εγένουμ’νε σπουδαγμένον
και πολλά πουγαλεμένον
Ας όψεται η κοινωνία,
που ’κ’ ευρήκω ξάι δουλεία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’νεπεριμένουν, αναμένουν
απάν’πάνω
δουλείαδουλειά, εργασία
εγένουμ’νεέγινα
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
εμέκιακόποι, μόχθοι, προσπάθειες emek
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
έρ’ταιέρχεται
ευρήκωβρίσκω
εφήναάφηνα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
νασάνχαρά σε
ξάικαθόλου
όλιαόλα
ονέρ’ταόνειρα
παιδίαπαιδιά
περ’μέν’νεπεριμένουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουγαλεμένονσκασμένο/η, βαριεστημένο/η, στενοχωρημένο/η bunalma
πουθένπουθενά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr