Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εδέβανε τα χρόνι͜α

Αρχοντοκόριτσο μ’Αρχοντοκόριτσο μ’

Στιχουργοί: Μίμης Τσελεπίδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης, Χριστόφορος Κοσμίδης


’Κ’ εγροίκ’σα πώς εδέβανε
αούτ’ τ’ εμά τα χρόνια
και πότε εστοιβάγανε
σο κιφάλι μ’ τα χ̌ι͜όνια

Αχ! ν’ αηλί εμέν,
πώς εδέβανε τα χρόνια!

Εθάρρ’να έτονε οψέ
π’ έμ’νε παλληκαρόπον
Έπαιζα με τα κορτσόπα
κρυφτόν σο ρακανόπον
Έπαιζα με τα κορτσόπα
απάν’ σο ρακανόπον

Αχ! ν’ αηλί εμέν,
πώς εδέβανε τα χρόνια!

Έπαιζα κι εμασχάρευα
τα παλαιά ντ’ εποίν’να
Την Μέλην ετσουρμούλιζα
και την Τσ̌όφαν εφίλ’να

Αχ! ν’ αηλί εμέν,
πώς εδέβανε τα χρόνια!

Αροθυμώ κι αναστορώ
τ’ εμά τα τσ̌εχελούκια
Γλυκέα πάντα κρουν σο νου μ’
εκείν’ τα σεβνταλούκια

Αχ! ν’ αηλί εμέν,
πώς εδέβανε τα χρόνια!

Δεύτερον τα νεότητα
να έρχουσαν εθέλ’να
Να επόρ’να και εχόρταζα
κι άλλα μουράτι͜α επαίρ’να

Αχ! ν’ αηλί εμέν,
πώς εδέβανε τα χρόνια!

Χαράντας, κέφι͜α εχάθανε
κι επέμ’νανε τα πόνια
Οπίσ’ άλλο ’κι κλώσκουνταν
ντ’ εδέβανε τα χρόνια

Αχ! ν’ αηλί εμέν,
πώς εδέβανε τα χρόνια!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
αούτ’αυτός/ή/ό
απάν’πάνω
αροθυμώνοσταλγώ
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγροίκ’σακατάλαβα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
εθέλ’ναήθελα
εμάδικά μου
εμασχάρευααστειευόμουν, διακωμωδούσα maskara/masḫara
έμ’νεήμουν
επαίρ’ναέπαιρνα
επέμ’νανεαπόμειναν
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
επόρ’ναμπορούσα
έρχουσανέρχονταν
έτονεήταν
ετσουρμούλιζατσιμπούσα uçurmak
εφίλ’ναφιλούσα
εχάθανεχάθηκαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
κορτσόπακοριτσάκια
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νεότητανιότη, νιάτα
οπίσ’πίσω
οψέχθες
παλληκαρόπονπαλληκαράκι
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
ρακανόπον(υποκορ.) γήλοφος
σεβνταλούκιαέρωτες sevdalık
τσ̌εχελούκια(τα, πληθ. του τσ̌εχελούκ’) απειρία, ανωριμότητα cehil/cehl
χαράνταςχαρές, γάμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr