Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη ψ̌ης ι-μ’ τ’ ημ’σόν

Τη ψ̌ης ι-μ’ τ’ ημ’σόνΤη ψ̌ης ι-μ’ τ’ ημ’σόν

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Σάκης Σωτηριάδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Σάκης Σωτηριάδης


Είμες δύ’ έναν κομμάτ’
έλα μη κρατείς με ινιάτ’
μ’ απομέν’ απλέρωτον
τη καρδι͜άς εμουν το μουράτ’

Η ψ̌η μ’ το ψ̌όπο σ’ σαεύ’
τ’ έναν τ’ άλλο ταμαμεύ’
Αθέρας σ’ εμόν το χνότ’
μετ’ εσόν, ψ̌ήκα μ’, ιεύ’

Έλα, αρνόπο μου μικρόν,
τη ψ̌ης ι-μ’ εσύ τ’ ημ’σόν
σην εγκάλια μ’ να μη έν’
το καρδόπο μου λειψόν

Για όλτς του Θεού το χ̌έρ’
έπλασεν απ’ έναν ταίρ’
Εσέν ντ’ έστειλεν εμέν,
Θεός έν’ και κάτ’ εξέρ’

Πάμε εντάμαν ση ζωήν
και ση στράταν το τσ̌οτίν
Εις τον άλλον γιαρτιμεύ’
να ’βγαίνουμε το ραχ̌ίν

Έλα, αρνόπο μου μικρόν,
τη ψ̌ης ι-μ’ εσύ τ’ ημ’σόν
σην εγκάλια μ’ να μη έν’
το καρδόπο μου λειψόν

Έλα, αρνόπο μου μικρόν,
τη ψ̌ης ι-μ’ εσύ τ’ ημ’σόν
Σην εγκάλια μ’ να μη έν’
το καρδόπο μου λειψόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αθέραςαέρας
απλέρωτονανεκπλήρωτο
απομέν’απομένει
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιαρτιμεύ’βοηθάει yardım etmek
εγκάλιααγκαλιά
είμεςείμαστε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμουνμας
έν’είναι
εντάμανμαζί
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
εσόνδικός/ή/ό σου
ημ’σόνμισό/η
ιεύ’ταιριάζει uymak
ινιάτ’γινάτι, πείσμα, πεισματάρη (αιτ.) inat/ʿinād
καρδόποκαρδούλα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουράτ’επιθυμία, πόθος murat/murād
όλτςόλους
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σαεύ’υπολογίζω/ει, εκτιμώ/άει, λογαριάζω/ει saymak
ταμαμεύ’συμπληρώνει tamam olmak
τσ̌οτίνσκληρό, δύσκολο çetin
χ̌έρ’χέρι
χνότ’χνότο, ανάσα χνότος<άχνα<ἄχνη
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήκαψυχούλα
ψ̌ηςψυχής
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr