Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν τυραννίουμαι

Τα κορτσόπα πολλά αγαπώΤα κορτσόπα πολλά αγαπώ

Στιχουργοί: Γώγος Ιωαννίδης, Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Γώγος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Μπουλουκάς, Γώγος Ιωαννίδης


Για τ’ εσέν τυραννίουμαι,
για τ’ εσέν παλαλούμαι
Ερρώστεσα ας ση σεβντά σ’,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι

Ση μαχαλά σ’ ευρέθα εγώ,
σ’ εσόν τη γειτονίαν
Αρνόπο μ’, να τσ̌ατεύω σε
εθέλεσα αλλομίαν

Τακάτ’ άλλο ’κ’ επέμ’νε με,
’μαύρυνεν το καρδόπο μ’
Με τη χώραν ελέπω σε
και καίεται το ψ̌όπο μ’

Το φίλεμαν ντ’ εδέκες με,
πουλόπο μ’, ’κι ανασπάλλω
Απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ έχ’ ατο
και ας σο νου μ’ ’κ’ εβγάλλω

Άμον τα κρύα τα νερά
ντο τρέχ’νε σα παρχάρι͜α
Αέτσ’ η εμορφάδα σου
παλαλών’ παλληκάρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλλωξεχνώ
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
εβγάλλωβγάζω
εδέκεςέδωσες
εθέλεσαθέλησα
ελέπωβλέπω
εμορφάδαομορφιά
επέμ’νεαπόμεινε
επορώμπορώ
ερρώστεσααρρώστησα
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρέθαβρέθηκα
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
’μαύρυνεν(εμαύρυνεν) μαύρισε
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παλαλών’τρελαίνει
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τακάτ’δύναμη, αντοχήtakat/ṭāḳat
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌ατεύωσυναντώ (τυχαία), τυχαίνωçatmak
τυραννίουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωριέμαι
φίλεμανφιλί
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr