Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η καρδία μ’ ανοιχτόν

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Καλλιτέχνες: Δήμητρα Παπαγερίδου, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Ο ήλιον, τ’ άστρα, ο φέγγον
καρφωμέν’ σον ουρανόν
Και σ’ εμάς αναμεσά
έρ’ται η σεβτι͜ά ριζών’

Η καρδία μ’ ανοιχτόν
έρ’ται κάποτε κλειδών’
Σα χ̌είλι͜α σ’ το ανοιγάρ’
έλα, πέει με είσαι τ’ εμόν

Και -ν- εσέν εγώ τερώ
κι αποπέσ’ ι-μ’ ερωτώ
Η καρδία σ’ μάλαμαν
ατό έν’ πασ̌τάν τ’ εμόν

Θέλ’ καρδίαν, θέλ’ ακίλ’
η σεβτά για να κρατεί
Και ατού αναμεσά
έναν ψέμα ’κ’ εχωρεί

’Κι τερώ τ’ ομματόπα σ’,
ίλιαμ και τα χ̌ειλόπα σ’
Στοχ̌εύω σο ταπιέτ’,
ζυάζω τ’ ακιλόπα σ’

Τραγωδώ, λέω, γελώ
λέγ’νε «έχ̌’ τρανόν χαράν»
Έι! Ρίζα μ’, ατείν’ ’κι ’ξέρ’νε
τη σεβτι͜άς τα τερτόπα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλ’μυαλό akıl/ʿaḳl
ακιλόπαμυαλό akıl/ʿaḳl + -όπα (υποκορ. πληθ.)
ανοιγάρ’κλειδί
αποπέσ’από μέσα
ατείν’αυτοί
ατούεκεί (σε τόπο ή σημείο που βρίσκεται σε κάποιο απόσταση)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
ερωτώρωτάω
έχ̌’έχει
εχωρείχωράει
ζυάζωζυγίζω
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λέγ’νελένε
μάλαμανο χρυσός
’ξέρ’νε(εξέρ’νε) ξέρουν, γνωρίζουν
ομματόπαματάκια
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώς baştan
πέειπες (προστ.)
ριζών’ριζώνει
σεβτάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβτι͜άέρωτας sevda/sevdā
σεβτι͜άςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
στοχ̌εύωπαρατηρώ, προσέχω, επισημαίνω
ταπιέτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου tabiat/ṭabīʿat
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερώκοιτώ
τραγωδώτραγουδάω
φέγγονφεγγάρι
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr