Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η καρδία μ’ ανοιχτόν

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Δήμητρα Παπαγερίδου, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Ο ήλιον, τ’ άστρα, ο φέγγον
καρφωμέν’ σον ουρανόν
Και σ’ εμάς αναμεσά
έρ’ται η σεβτι͜ά ριζών’

Η καρδία μ’ ανοιχτόν
έρ’ται κάποτε κλειδών’
Σα χ̌είλι͜α σ’ το ανοιγάρ’
έλα, πέει με είσαι τ’ εμόν

Και -ν- εσέν εγώ τερώ
κι αποπέσ’ ι-μ’ ερωτώ
Η καρδία σ’ μάλαμαν
ατό έν’ πασ̌τάν τ’ εμόν

Θέλ’ καρδίαν, θέλ’ ακίλ’
η σεβτά για να κρατεί
Και ατού αναμεσά
έναν ψέμα ’κ’ εχωρεί

’Κι τερώ τ’ ομματόπα σ’,
ίλιαμ και τα χ̌ειλόπα σ’
Στοχ̌εύω σο ταπιέτ’,
ζυάζω τ’ ακιλόπα σ’

Τραγωδώ, λέω, γελώ
λέγ’νε «έχ̌’ τρανόν χαράν»
Έι! Ρίζα μ’, ατείν’ ’κι ’ξέρ’νε
τη σεβτι͜άς τα τερτόπα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλ’μυαλόakıl/ʿaḳl
ακιλόπαμυαλόakıl/ʿaḳl + -όπα (υποκορ. πληθ.)
ανοιγάρ’κλειδί
αποπέσ’από μέσα
ατείν’αυτοί
ατούεκεί
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
ερωτώρωτάω
έχ̌’έχει
εχωρείχωράει
ζυάζωζυγίζω
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικάilla/illā
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λέγ’νελένε
μάλαμανο χρυσός
’ξέρ’νε(εξέρ’νε) ξέρουν, γνωρίζουν
ομματόπαματάκια
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώςbaştan
πέειπες (προστ.)
ριζών’ριζώνει
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβτι͜άέρωταςsevda/sevdā
στοχ̌εύωπαρατηρώ, προσέχω, επισημαίνω
ταπιέτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπουtabiat/ṭabīʿat
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τερώκοιτώ
τραγωδώτραγουδάω
φέγγονφεγγάρι
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr