Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την καρδία σ’ εκλαίντσανε

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Τάσος Σαββόπουλος

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μωυσιάδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Την καρδία σ’ εκλαίντσανε
κι εποίκανε κομμάτι͜α
και δάκρυ͜α εγομώσανε
ψ̌ήκα μ’, τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α
και δάκρυ͜α εγομώσανε
τ’ ομμάτι͜α σ’, ψ̌η μ’

Ξάι σο σ̌κοινίν μη δέντς ατα
και μη ακούς ντο λέγ’νε
Χώρι͜α θέλ’νε να ελέπ’νε μας
ντο έχομε ζελεύ’νε
Χώρι͜α θέλ’νε να ελέπ’νε μας
ατείν’, πουλί μ’

Καμίαν να μ’ ελέπ’ ατα
τ’ ομμάτι͜α σ’ δα̤κρωμένα
’Κι θα ευρίεται κανείς
να παίρ’ -τ- σε -ν- απ’ εμένα
’Κι θα ευρίεται κανείς
να παίρ’ -τ- σε, ψ̌η μ’

Πουλί μ’, απέσ’ σο καρδόπο μ’
τ’ όνεμα σ’ έν’ γραμμένον
Μαχ̌αίρ’ πα ’κι θα εβγάλ’ α̤το
κι ας έν’ κι ακονεμένον
Μαχ̌αίρ’ πα ’κι θα εβγάλ’ α̤το,
μικρόν αρνί μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακονεμένονακονισμένο/η
απέσ’μέσα
ατααυτά
ατείν’αυτοί
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
δέντςδένεις
εκλαίντσανεστενοχώρησαν, έκαναν κπ να κλάψει
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπ’νεβλέπουνε
έν’είναι
εσάδικά σου/σας
ευρίεταιβρίσκεται
έχομεέχουμε
ζελεύ’νεζηλεύουν
θέλ’νεθέλουν
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
λέγ’νελένε
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
όνεμαόνομα
παπάλι, επίσης
χώρι͜αχωριστά
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr