Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τικ

Ας σον Πόντον σην ΕλλάδανΑς σον Πόντον σην Ελλάδαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Παράδες ’κ’ εκαζάνεψα,
αναθεμά τα λίρας
Τρυγόνα μ’, εροθύμεσα
το στύπον τη ματζίρας

Εκόντυνες το φιστάνι σ’
έναν χ̌ερέαν κι άλλο
Τα παλληκάρι͜α τη χωρί’
εσέγκες σ’ έναν σ’ άλλο

Έλα τ’ αρνί μ’ ας ’ίνουμες
εμείς σ’ έναν μερέαν
Σ’ έναν τσ̌ατάλ’ καφούλ’ απάν’
χτίζομε έναν φωλέαν

Γιατί ’κ’ αφήν’ -τ- σε η μάνα σ’
και να φεύ’ς ας σο γιάν’ ατ’ς
Όντες έτον άμον εσέν
θ’ έτρωεν από ’πάν’ ατ’ς

♫

Αρχόντισσα θα έχω σε,
βασίλισσα θα είσαι
Τσ̌ιτσ̌άκια, τριαντάφυλλα
θα στρώνω και θα κείσαι

Χοὺι χοὺι!
Τ’ όνομάν ατ’ς Κερεκή,
τρώγ’ν’ ατεν οι ποντικοί
Τ’ όνομάν ατ’ς έν’ Παρέσσα
έτον ολίγον λεγνέσσα

Δεξι͜ά να πας δειλένεσαι
ζεβρι͜ά να πας φογάσαι
Δέβα τογρία -ν- εμπροστά σ’
σ’ εκείνον που αγαπά σε

Χοὺι χοὺι!
Τ’ όνομάν ατ’ς Κερεκή,
τρώγ’ν’ ατεν οι ποντικοί
Τ’ όνομάν ατ’ς έν’ Παρέσσα
έτον ολίγον λεγνέσσα

Εμέν ασκέρ’ ευτάνε με
στείλ’νε με στο Γιεμένι¹
Τ’ άκλερον το σπαρελόπο σ’
ποίος θα λύν’ και δένει;

Χοὺι χοὺι!
Τ’ όνομάν ατ’ς Κερεκή,
τρώγ’ν’ ατεν οι ποντικοί
Τ’ όνομάν ατ’ς έν’ Παρέσσα
έτον ολίγον λεγνέσσα

♫

Πού είν’ εκείνα τα κάλλια,
πού είν’ εκείνα τα πλάτι͜α;
Πού έν’ εκείν’ η ομορφάδα,
πού είν’ εκείνα τ’ ομμάτι͜α;

Εγώ -ν- εσέναν είχα σε
χαμούφτα κεντρωμέντσα
Κι ατώρα -ν- έρθα εύρα σε
και καλά τσιχλωμέντσα

Σίτ’ επέγ’να απ’ οπίσ’ αθε
εγλοίαξα κι ερρούξα
και -ν- απέσ’ σ’ εγκαλιόπον ατ’ς
πώς ευρέθα ’κ’ εγροίκ’σα

Θυμάσαι όντες εφίλ’ναμε,
πουλόπο μ’, τ’ έναν τ’ άλλο
Μελένια τα στομόχ̌ειλα σ’
ατά πώς θ’ ανασπάλω;

♫

Ελα να ποδεδίζω
μικρέσσα μ’, τρανταφύλλα
Εγώ απ’ εσέν τιδέν ’κ’ ελιώ
εσύ ντ’ ελιάς τα μήλα;

Τ’ εμόν λαλαχ̌εμένον
χαμούφτα γινωμένον
Άσ’ τη μανίτσα σ’ και τον κύρ’ -τ- σ’
σ’ εμέτερα έλα μένον

Έλα να ποδεδίζω σε,
Αε-Σερί’ πουλόπον
Τ’ εμόν εγκάλιαν έγρασεν
τ’ εσόν το σπαρελόπον

Τ’ εμόν λαλαχ̌εμένον
χαμούφτα γινωμένον
Άσ’ τη μανίτσα σ’ και τον κύρ’ -τ- σ’
σ’ εμέτερα έλα μένον

Ποπάδες και πνευματικοί
όντες ’ξημολογάτεν
εμέν και το μικρόν τ’ αρνί μ’
καμίαν / ωρι͜άσον μ’ ερωτάτεν

Τ’ εμόν λαλαχ̌εμένον
χαμούφτα γινωμένον
Άσ’ τη μανίτσα σ’ και τον κύρ’ -τ- σ’
σ’ εμέτερα έλα μένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Αε-Σερί’του Άη-Σέργιου ή Άη-Γιώργη
αθετου/της
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλωξεχάσω
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
άσ’άσε, άφησε (προστ.)
ασκέρ’σώμα στρατού, συνεκδ. η στρατιωτική θητεία asker/ʿasker
ατάαυτά
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
ατώρατώρα
αφήν’αφήνει
γιάν’πλάι, πλευρά yan
γινωμένονγινωμένο, ώριμο
δέβαπήγαινε (προστ.)
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγκαλιόποναγκαλιά, αγκαλίτσα
εγλοίαξαγλίστρησα
έγρασενέφθειρε, έλιωσε γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εγροίκ’σακατάλαβα
είν’είναι (για πληθ.)
εκαζάνεψακέρδισα, απόκτησα kazanmak
ελιώλυπάμαι κπ/κτ, δείχνω ελεημοσύνη, μτφ. τσιγκουνεύομαι ἐλεέω-ἐλεῶ
εμέτεραδικά μου/μας
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
επέγ’ναπήγαινα
έρθαήρθα
εροθύμεσανοστάλγησα
ερρούξαέπεσα
ερωτάτενρωτάτε
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
έτρωενέτρωγε
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευρέθαβρέθηκα
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφίλ’ναμεφιλούσαμε
ζεβρι͜άαριστερά
’ίνουμεςγινόμαστε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάλλιακάλλη
καμίανποτέ
καφούλ’θάμνος κατάφυλλον<καταφύλλιον<κατ’φούλλιν
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κεντρωμέντσααυτή που εκφύει βλαστούς
ΚερεκήΚυριακή
κύρ’πατέρα
λαλαχ̌εμένονχαΐδεμένο, παραχαϊδεμένο
λεγνέσσαλιγνή, λιπόσαρκη
λίραςλίρες
λύν’λύνει, λιώνει
ματζίραςγιαουρτιού macun
μένονμείνε (προστ.)
μερέανμεριά
μικρέσσαμικρή, νεαρή
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
’ξημολογάτεν(εξημολογάτεν) εξομολογείτε κάποιον
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
’πάν’(απάν’) πάνω
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
πλάτι͜ατα πλάτη, έκταση
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποπάδεςπαπάδες
πουλόποπουλάκι
πουλόπονπουλάκι
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σπαρελόπομέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
στείλ’νεστέλνουν
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
στύπονξινό, στυφό
τιδέντίποτα
τογρίααληθινά, ίσια, ευθεία, σωστά doğru
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τρώγ’ν’τρώνε
τσ̌ατάλ’διχάλα, διχαλωτό, διακλάδωση çatal
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδια çiçek
τσιχλωμέντσασυνθλιμμένη, λιωμένη, πολτοποιημένη
φεύ’ςφεύγεις
φογάσαιφοβάσαι
φωλέανφωλιά
χ̌ερέανχεριά, αρμαθιά, χεροβολιά, όσα μπορεί να αδράξει και να κρατήσει η παλάμη
χαμούφτααγριοφράουλα
χοὺι χοὺιεπιφώνημα λύπης
χωρί’χωριού
ωρι͜άσονπρόσεξε, φύλαξε (προστ.)
Σημειώσεις
¹ Υεμένη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr