Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μεθυγμένος θα λάσκουμαι

Τα Σαντέτ’καΤα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης


Μεθυγμένος θα λάσκουμαι,
πουλί μ’, ση μαχαλά σ’-ι
Θα ελέπ’ς με και θα καίεσαι,
τα μαλλόπα σ’ θ’ αχπάντς-ι

Μεθυγμένος θα λάσκουμαι,
θα τρώγω και θα πίνω
Τα κέφια, τα μουαπέτι͜α
καμίαν ’κι θ’ αφήνω

Τον μεθυγμένον μη κλαίτεν,
απομεθεί και σ’κούται
Κλάψτεν εκείν’ τον σεβνταλήν
που πάει ρούζ’ και σκοτούται

Ας σα κατηγορέματα
ντ’ ευτάν’ εμέ η χώρα
Εθάρρ’να η ψ̌η έν’ γλυκύν,
επέζεψα το ατώρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομεθείξεμεθάει
ατώρατώρα
αχπάντςξεριζώνεις, ξεκολλάς, αποκολλάς βιαίωςἐκσπάω
γλυκύνγλυκιά/ό
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
επέζεψαβαρέθηκα, κουράστηκαbezmek
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
καίεσαικαίγεσαι
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
κλάψτενκλάψτε (προστ.)
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
μαλλόπαμαλλάκια
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σκοτούταισκοτώνεται
σ’κούταισηκώνεται
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr