Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θάλασσα όντες τερώ

Θάλασσα όντες τερώ

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μωυσιάδης


Θάλασσαν όντες τερώ
και -ν- εσέν σπιχτά κρατώ,
και το φίλεμα σ’ κρασίν
πίνω για ν’αποδιψώ

Η θάλασσα φέρ’ σο νου μ’
τ’ ομμάτι͜α σ’ τα έμορφα
Κύματα άμον μαχ̌αίρι͜α
κρούν’ απάν’ σην καρδία μ’

Αφουκρούμ’ τα κύματα
αρ’ όντες κρούνε σ’ αλκάν’
Τ’ αρνί μ’ σ̌ι͜ονλικεύ’ την ψ̌η μ’,
τη ζωής ι-μ’ το τερμάν’

Η θάλασσα φέρ’ σο νου μ’
τ’ ομμάτι͜α σ’ τα έμορφα
Κύματα άμον μαχ̌αίρι͜α
κρούν’ απάν’ σην καρδία μ’

Μαναχός ατώρα επέμ’να,
η εγκάλι͜α μ’ εύκαιρον
Σην θάλασσαν καλατσ̌εύω
για το ψ̌όπο μ’ ντο ματών’

Η θάλασσα φέρ’ σο νου μ’
τ’ ομμάτι͜α σ’ τα έμορφα
Κύματα άμον μαχ̌αίρι͜α
κρούν’ απάν’ σην καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλκάν’κύμα dalga
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατώρατώρα
εγκάλι͜ααγκαλιά
έμορφαόμορφα
επέμ’νααπόμεινα
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κρούν’χτυπούν
κρούνεχτυπούνε
μαναχόςμοναχός, μόνος
ματών’ματώνει
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
σπιχτάσφιχτά
τερμάν’θεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τερώκοιτώ
φέρ’φέρνω/ει
φίλεμαφιλί
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr