Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποίος εξέρ’

Ποίος εξέρ’Ποίος εξέρ’

Στιχουργοί: Μαρία Αθανασιάδου-Ποικιλίδου

Συνθέτες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Στάθης Νικολαΐδης


Κάθουμαι και νουνίζω
νεφιλι͜ά όσα χτίζω
είναι για τ’ εμέν
Εσέν πώς να κερδίζω;
Τη σεβτάν ’κ’ εγνωρίζω
κι ατό τρώει εμέν

Όσα έζησα κι είδα
εθαρρώ είν’ ολίγα
εμπροστά σ’ εσέν
Εσύ σ’ άλλ’ τη μερέαν
καμίαν ντο ’κ’ επήγα
να ευρήκω σε

Ποίος εξέρ’ να λέει με
γιατί πονεί η καρδία μ’
κι αραεύω σε
Γιατί όντες τερώ σε
κόπεται η λαλία μ’;
Να λελεύω σε!

Όσα έχω θα δίγω
και η ψ̌η μ’ έν’ ολίγον
μόνον για τ’ εσέν
Την εγκάλι͜α σ’ θ’ ανοίγω
σον παράδεισον λίγο
έπαρ’ με κι εμέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
δίγωδίνω
εγκάλι͜ααγκαλιά
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
είν’είναι (για πληθ.)
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευρήκωβρίσκω
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κόπεταικόβεται
λαλίαλαλιά, φωνή
λελεύωχαίρομαι
μερέανμεριά
νεφιλι͜άμάταιο/α, ανώφελο/αnafile/nāfile
νουνίζωσκέφτομαι
όντεςόταν
όσαόσες φορές
τερώκοιτώ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr