Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρθαν τα γεράματα

Ας ση ρίζαν σα κλαδίαΑς ση ρίζαν σα κλαδία

Στιχουργοί: Γιώργος Νικολαΐδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Πόλυς Παυλίδης


Τα μαλλία μ’ έσπρυναν,
τα χρόνι͜α μ’ εδέβανε
Ατώρα απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
μόνο τέρτι͜α επέμ’νανε

Έρθαν τα γεράματα,
το κορμόπο μ’ λύεται
Άμον έμορφον τσ̌ιτσ̌άκ’
ση στέρνα που λύεται

Ψεύτικον έν’ ο κόσμον,
αδά τιδέν ’κι απομέν’
Ας τρώγομε και πίνομε,
ατό σ’ εμάς θ’ απομέν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
απομέν’απομένει
ατώρατώρα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έμορφονόμορφο
έν’είναι
επέμ’νανεαπόμειναν
έρθανήρθαν
έσπρυνανάσπρισαν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορμόποκορμάκι
λύεταιλιώνει
πίνομεπίνουμε
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
τρώγομετρώμε
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr