Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας έτον και να έρχουσ’νε

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Πολλά χρόνια εδέβανε
αδά σην ξενιτείαν
Τ’ ανθρώπ’ς ι-μ’ εροθύμεσα,
’μαύρυνεν η καρδία μ’
[και -ν- αδά σην ξενιτείαν]

Ας έτον και να έρχουσ’νε,
τ’ ομμάτι͜α σ’ να ελέπω
Το ψ̌όπο μ’ άλλο ’κι βαστά,
τόπον ’κ’ έχω να στέκω
[και τ’ ομμάτι͜α σ’ να ελέπω]

’Πορπάτεσα κι ετέρεσα,
ομμάτι͜α κι ομματόπα
Πουθέν ’κ’ ευρέθεν να ομοι͜άζ’,
πουλί μ’, σ’ εσά τα ψ̌όπα
[και -ν- ομμάτι͜α κι ομματόπα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελέπωβλέπω
εροθύμεσανοστάλγησα
έρχουσ’νεερχόσουν
εσάδικά σου/σας
ετέρεσακοίταξα
έτονήταν
ευρέθενβρέθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
’μαύρυνεν(εμαύρυνεν) μαύρισε
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
ομοι͜άζ’ομοιάζει, μοιάζει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’πορπάτεσα(επορπάτεσα) περπάτησα
πουθένπουθενά
ψ̌όπαψυχούλες
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr