Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καρδία μ’, ντο έ͜εις και πονείς

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Γιάννης Χαραλαμπίδης


Καρδία μ’, ντο έ͜εις και πονείς;
Ντό έ͜εις κι αναστενάζεις;
Γιαβάς̌ - αβάσ̌ι͜α καίεσαι
και βρούλαν έξ’ ’κ’ εβγάλλεις

Όνταν ευτάω «αχ!» και «βαχ!»
τα χ̌ι͜όνι͜α όλια λύουν
Τα δάκρυ͜α μ’ στάζ’νε σο χωνόν
και τ’ αποκάμι͜α σβήουν

Πολλά ραχ̌ι͜ά χωρίζ’νε μας,
αρ’ ’κ’ έχ’νε τελεσίαν
Τα γράμματα χαΐρ’ ’κ’ ευτάν’,
πουλί μ’, ση μαναχ̌ίαν

Θα πάω σ’ έναν έρημον,
θα κλαίω, θα χορτάζω
Θα λέω τα παράπονα μ’
καν’νάν να μη χολιάζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβάσ̌ι͜ααργά yavaş
αποκάμι͜αδαυλοί εστίας καιγόμενοι ή σβησμένοι
βρούλανφλόγα brûler
γιαβάς̌αργά yavaş
έ͜ειςέχεις
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίεσαικαίγεσαι
καν’νάνκανέναν
λύουνλιώνουν
μαναχ̌ίανμοναξιά
όλιαόλα
όντανόταν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
στάζ’νεστάζουνε
τελεσίαντέλος, τελειωμό
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr
χολιάζωθυμώνω κπ, αγανακτώ κπ
χορτάζωχορταίνω
χωνόνεστία, χωνευτήρι χῶνος < χόανος
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr