Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη Σουμελάς τα κάσ̌ι͜α

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Κυριαζίδης

Συνθέτες: Ηλίας Υφαντίδης

Καλλιτέχνες: Ηλίας Υφαντίδης, Λάζος Τερζάς, Χορωδία


Τη Σουμελάς τα κάσ̌ι͜α
εγομώθανε χ̌ι͜ονόπα
Ελύγαν και -ν- εέντανε
τη Παναΐας δα̤κρόπα

Παναΐα, Παναΐα,
ευκαιρώθαν τα χωρία!
Τ’ εμετέρ’ εχπάσταν, φεύ’νε,
σην Ελλάδαν πάν’ κονεύ’νε

Τρανόν δείσαν εγέντονε,
’σκοτείνεψαν τ’ ορμάνια
Η Παναΐα πορπατεί
με τον Χριστόν σην εγκάλια

Παναΐα, Παναΐα,
ευκαιρώθαν τα χωρία!
Τ’ εμετέρ’ εχπάσταν, φεύ’νε,
σην Ελλάδαν πάν’ κονεύ’νε

Ραχ̌ι͜ά, ποτάμι͜α, θάλασσας
εγόμωσεν ιχνάρι͜α
Επήεν/Έρθεν και -ν- εκόνεψεν
ση Βέροιας τα παρχάρι͜α

Παναΐα, Παναΐα,
ευκαιρώθαν τα χωρία!
Τ’ εμετέρ’ εχπάσταν, φεύ’νε,
σην Ελλάδαν πάν’ κονεύ’νε

♫

Τ’ εμετέρ’ πάν’ κι έρχουνταν σ’ έρημον το μοναστήρι σ’. Φέρ’νε μας χαπέρα̤ άμον άσπρα περιστέρα̤.
Ρωμαίικα παλληκάρα̤, μ’ ανασπάλλετε τον Πόντον. Τον Πόντον τη Σουμελάς, τη Τραπεζούντας, τη Κερασούντας, τη Σινώπης και τη Σαμψούντας...Του Υψηλάντη, του Χρύσανθου, του Διογένη, του Στράβωνα, των Ακριτών... Τον Πόντον με τα κρύα νερά...
Σκοτία στα ορμάνι͜α, μαύρον έν’ η θάλασσα σ’, ομάλι͜α τα παρχάρι͜α...
Εκεί κρατεί η ρίζα μουν, εκεί τερούν τ’ ομμάτι͜α μουν...Εκέσ’ κρούει το καρδόπο μου, εκέσ’ είν’ τα μουράτι͜α μ’...
Σουμέλα Παναΐα, του Χριστού η μάνα, έρθες μετ’ εμάς εντάμαν...
Προσ̌κυνώ σε Παναΐα μ’... Αχ! Παναΐα, τ’ εμετέρτς τ’ ανθρώπ’ς...τ’ εμετέρτς τ’ ανθρώπ’ς ωρία!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλλετεξεχνάτε
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
δείσανομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εγέντονεέγινε
εγκάλιααγκαλιά
εγομώθανεγεμίσανε, βούρκωσαν, κόμπιασαν
εγόμωσενγέμισε μτφ. διέδωσε φήμες
εέντανεέγιναν
είν’είναι (για πληθ.)
εκέσ’εκεί
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκε konmak
ελύγανέλιωσαν
εμετέρ’δικοί μου/μας
εμετέρτςημέτερους, δικούς μου (ανθρώπους)
έν’είναι
εντάμανμαζί
επήενπήγε
έρθενήρθε
έρθεςήρθες
έρχουντανέρχονται
ευκαιρώθανάδειασαν, μτφ. ερημώθηκαν
εχπάσταναναχώρησαν, κίνησαν για
ιχνάρι͜αχνάρια, ίχνη
καρδόποκαρδούλα
κάσ̌ι͜ααπότομοι βράχοι, γκρεμοί kaş
κονεύ’νεεγκαθίστανται, φωλιάζουν, προσγειώνονται (επί πτηνών) konmak
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
κρούειχτυπάει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουνμας
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
ομμάτι͜αμάτια
ορμάνι͜αδάση orman
ορμάνιαδάση orman
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πορπατείπερπατάει
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ρωμαίικα(τουρκ. Rumca) η γλώσσα των Ρωμιών, η ποντιακή γλώσσα, αυτά που είναι των Ρωμιών γενικά
σκοτίασκοτάδι
τερούνκοιτούν
φέρ’νεφέρνουν
φεύ’νεφεύγουν
χ̌ι͜ονόπαχιονάκια
χαπέρα̤ειδήσεις, νέα haber/ḫaber
χωρίαχωριά
ωρίαπρόσεξε, φύλαξε, επέβλεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr