Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αέτσ’ γλεντούν οι Πόντιοι

Αέτσ’ γλεντούν οι ΠόντιοιΑέτσ’ γλεντούν οι Πόντιοι

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιώπης, Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Αέτσ’ γλεντούν οι Πόντιοι
με λύρας και κλαρίνα,
με το ταούλ’, με τη ζουρνάν,
άμον τα χρόνια εκείνα

Αέτσ’ γλεντούν οι Πόντιοι
και ντό καλά ευτάνε!
Βάλλ’νε σο ψ̌όπον τη χαράν
και τα πελά̤δες χάν’νε

Χάιτε, παιδία έμορφα,
ούλ’ σο χορόν εμπάτεν
Πη ’κι χορεύ’ και ’κι γλεντά
ας πάει σ’ οσπίτ’ κοιμάται

Χ̌ίλι͜οι καλοί σ’ έναν χορόν
ποντιακόν χωρούνε
Κρατούν ψηλά τα χ̌έρα̤ τουν
κι εντάμαν τραγωδούνε

Τ’ «οψέ» εδέβεν κι έφυεν,
τ’ «ατώρα» ας γλεντούμε
Το «αύριον» έν’ τη Θεού,
’κι ξέρομε άμα ζούμε

Αέτσ’ γλεντούν οι Πόντιοι
κι αέτσ’ ευτάν’ παρέα
Αδελφωμέν’ και ενωμέν’
άμον έναν μουστέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
ατώρατώρα
βάλλ’νεβάζουν
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
έμορφαόμορφα
εμπάτενμπείτε (προστ.)
έν’είναι
εντάμανμαζί
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
έφυενέφυγε
’κιδενουκί<οὐχί
μουστέανγροθιάmuşta/muşte
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
ούλ’όλοι
οψέχθες
παιδίαπαιδιά
πελά̤δεςμπελάδες, βάσανα, σκοτούρεςbela
πηπου
ταούλ’νταούλιdavul/ṭabl
τουντους
χ̌έρα̤χέρια
χάιτεάντεhaydi<hay de (οθωμ.)
χάν’νεχάνουν, παύουν να έχουν, διώχνουν
χορεύ’χορεύω/ει
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr