Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Κ’ έτονε αγνόν

Μελίρις

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Στάθης Νικολαΐδης


’Κ’ έτονε αγνόν¹, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν
Όρκοι και ομνέματα,
δάκρυ͜α και τσ̌ανέματα
Τ’ έμνοστα τα λόγια ντ’ είπες,
όλι͜α έσαν ψέματα

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν
Έναν κι έναν μετ’ εσέν
εύρα κι εγώ την τσ̌αρέν
Ψεύτικα να αγαπώ σε
κι ας σο νου σ’ να μη δι͜αβαίν’

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν
Θάμαν έτονε τρανόν,
η υπομονήν τ’ εμόν
Την βραδήν επαρακάλ’να
ατσ̌ά, πότε θα μερών’;

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν
Μετ’ εσέν, ρίζα μ’, να ζω
άλλο ξάι ’κ’ επορώ
Νέ να συγχωρώ σε θέλω,
φεύω κι αποχ̌αιρετώ

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν

’Κ’ έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’ εσόν
’Κ’ έτονε αγνόν, ρίζα μ’, η εγάπ’ τ’ εσόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνόναλλόκοτο/η, περίεργο/η, σπουδαίο/α, αξιοθαύμαστο/η
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
βραδήνβράδυ
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
εγάπ’αγάπη
έμνοστανόστιμα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επαρακάλ’ναπαρακαλούσα
επορώμπορώ
έσανήταν
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονεήταν
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
θάμανθαύμα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νέούτε ne
ξάικαθόλου
ομνέματαόρκοι, ιεροί όρκοι
τσ̌ανέματαυποκριτικά χάδια
τσ̌αρέντρόπος, λύση, θεραπεία çare/çāre
φεύωφεύγω
Σημειώσεις
¹ Εδώ με την έννοια της νεοελληνικής ως «αγνό»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr