Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του Τσίχα

Προσδιορισμός - Σα ιχνάρι͜α τ’ Ασ̌αλούμ’Προσδιορισμός - Σα ιχνάρι͜α τ’ Ασ̌αλούμ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μάριος Σιαπανίδης


Την καρδι͜ά μ’ δι͜απατεί σεβτι͜άν,
το ψ̌όπο μ’, το καρδόπο μ’
Έπαρ’ με, έπαρ’ με, ολόλαμπρε,
θα σύρ’ και παίρ’ το ψ̌όπο μ’

Ξερά ξύλα, ντ’ εποίκα σας;
Εσάς πα ντο πειρι͜άζω;
Γιατί να παίρετε άψιμον
όντες αναστενάζω;

Εχάσα το μικρόν τ’ αρνί μ’
κι εξέβα σον αράεν
Άμον αέρα εέντονε
σα λίβι͜α -ν- εταράεν

Αγάπεμαν όλ’ αγαπούν,
να παίρ’νε ’κ’ επορούνε
Παίρ’ α̤τεν είνας, δι͜αβαίν’ πλάν
κι οι άλλ’ σεΐρ’ τερούνε

Το μαξιλάρι μ’, γιαβρόπο μ’,
θέκω κι αποκουμπίζω
Κρούνε σο νου μ’ τ’ ομματόπα σ’
και για τ’ εσέν νουνίζω

Όλια τ’ ομμάτι͜α, ομμάτι͜α είν’
τ’ εσά καν’νός ’κι ομοι͜άζ’νε
Πόσα καρδόπα έκαψες
και πόσα αναστενάζ’νε;

Αρνί μ’, απέσ’ σην αύλι͜α σου
κείντανε ξερά ξύλα
Και -ν- ας σην εμορφάδα σου
ανθούν και φέρ’νε φύλλα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναστενάζ’νεαναστενάζουν
απέσ’μέσα
αποκουμπίζωακουμπώ, στηρίζω
αράεναναζήτηση, ψάξιμο arama
αύλι͜ααυλή
άψιμονφωτιά
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
δι͜απατείπεριδιαβαίνει, τριγυρίζει
εέντονεέγινε
είν’είναι (για πληθ.)
είναςένας/μία
εμορφάδαομορφιά
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
επορούνεμπορούν
εσάδικά σου/σας
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νόςκανενός
καρδόπακαρδούλες
καρδόποκαρδούλα
κείντανεκείτονται, ξαπλώνουν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούνεχτυπούνε
κρούνε σο νου μ’έρχονται στο νου μου/στη σκέψη μου
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
νουνίζωσκέφτομαι
όλ’όλοι/α
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
ομοι͜άζ’νεομοιάζουν, μοιάζουν
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρετεπαίρνετε
παίρ’νεπαίρνουν
πειρι͜άζωπειράζω
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος) seyir/seyr
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τερούνεκοιτούν
φέρ’νεφέρνουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr