Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σον παρχάρ’ σίτα̤ θ’ επέγ’να

Ευξείνου Πόντου μελωδίεςΕυξείνου Πόντου μελωδίες

Στιχουργοί: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Αντώνης Νικηφορίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Σον παρχάρ’ σίτι͜α θ’ επέγ’να
’γόσ̌εψα την αραπάν
Βρέχ̌’ και τρέχ̌’ τ’ αλογόπο μ’,
βρέχ̌’ και με το παραπάν’

Ζάκαρ-ζούκαρ τα τεκίρι͜α
τάκα-τουκ τα πέταλα
Για τ’ εσόν το χατιρόπον
εθαρρώ επέτανα

Παλαλός αέρας ’ξέβεν,
σ’κών’ το τόζ’ και ψιχαλίζ’
Το πουλόπο μ’ μαναχόν έν’
και τα χτήνι͜α ’θε βοσ̌κίζ’

Σο παρχάρ’ απάν’ εξέβα
το σ̌ο̤χρέτι μ’/πουλόπο μ’ είδε με
Αχ! ερρούξεν σην εγκάλι͜α μ’
και γλυκέα εφίλ’νε με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αραπάνάμαξαaraba
βρέχ̌’βρέχει
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
’γόσ̌εψα(εγόσ̌εψα) έζεψαkoşmak
εγκάλι͜ααγκαλιά
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
έν’είναι
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
επέγ’ναπήγαινα
επέταναπετούσα
ερρούξενέπεσε
εσόνδικός/ή/ό σου
’θετου/της
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
’ξέβεν(εξέβεν) βγήκε, ανέβηκε μτφ. προέκυψε
παλαλόςτρελός, ανόητος
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πουλόποπουλάκι
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
σ’κών’σηκώνω/ει
σ̌ο̤χρέτιονομαστό, περίφημοşöhret/şuhret
τεκίρι͜ατροχοίteker
τόζ’σκόνηtoz
τρέχ̌’τρέχει
χτήνι͜ααγελάδες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr