Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το Μπέλες/Ο γέρον κι η γραία

Ν’ αηλί που ’κ’ ευρέθενΝ’ αηλί που ’κ’ ευρέθεν

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Νίκος Ιωαννίδης


Και σο Μπέλες, μάνα μ’,
σην οροσειράν
και -ν- εφέκα το κορμόπο μ’
σο καφούλ’ καικά

Εντώκανε με τα σφαίρας
σο ψ̌όπο μ’ απέσ’
και -ν- εφέκα το κορμόπο μ’
σ’ ορμόπον απέσ’

Και -ν- η χλαίνη μ’ εγομώθεν
όλον αίματα
Το αρνόπο σ’ ντ’ εσκοτώθεν
’κ’ έτον ψέματα

Η μάνα μ’ ’κ’ εξέρει͜ ατο,
ο κύρη μ’ ’κι ζει
Πώς εφέκαν το κορμόπο μ’
απέσ’ σο γιαζίν

Μάνα, έλα αράεψον
εύρηκον τον τόπο μ’
Και έναν κερόπον
άψον σο ταφόπο μ’

Εχ!/Και μανίτσα μ’, έλα
χτίσον με ταφίν
Μάζεψον τα κομματόπα μ’,
το γιαβρί σ’ ’κι ζει

♫

Ο γέρον κι η γραία
πορπατούν βαρέα
Έρθανε σο τέλος τη ζωής
Ο γέρον ερρούξεν,
η γραία εκούξεν
«Δὼμα το χ̌ερόπο σ’, λελεύω την ψ̌η σ’!»

Κάθουν, αναπάουν
και -ν- ορωματι͜άουν
ση ζωήν ατουν ντ’ επέρασαν
Τα χρόνι͜α ντ’ ευτάνε
τοι νέοις έσπρυνανε
και -ν- αρ’ ούλ’ ξ(αν) ατείν’ εγέρασαν

Αέτσ’ έν’ ο κόσμον
’κ’ είμες εμείς μόνον
Όσοι γεννίουν ν’ αποθάν’νε
Μόνον τα ραχ̌ία
ατά ’κ’ έχ’νε ψ̌ήα
και χρόνι͜α, ζαμάνι͜α απομέν’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
απέσ’μέσα
αποθάν’νεπεθαίνουν
απομέν’νεαπομένουν
αράεψονψάξε, αναζήτησε, γύρεψε (προστ.)aramak
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
ατείν’αυτοί
ατουντους
άψονάναψε (προστ.)
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
γεννίουνγεννιούνται
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γιαζίνπεδιάδα, εξοχή, ύπαιθροςyazı
γραίαγριά
δὼμαδώσε μου
εγομώθενγέμισε
είμεςείμαστε
εκούξενφώναξε, λάλησε, κάλεσε κπ ονομαστικά
έν’είναι
εντώκανεχτύπησαν
έρθανεήρθαν
ερρούξενέπεσε
εσκοτώθενσκοτώθηκε
έσπρυνανεάσπρισαν
έτονήταν
εύρηκονβρες (προστ.)
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
εφέκαάφησα
εφέκαναφήσαν
έχ’νεέχουνε
ζαμάνι͜αχρόνιαzaman/zamān
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καφούλ’θάμνοςκατάφυλλον<καταφύλλιον<κατ’φούλλιν
κερόπονκεράκι
’κιδενουκί<οὐχί
κορμόποκορμάκι
λελεύωχαίρομαι
νέοιςνέους
ορμόπονμικρό ρυάκι/μικρή ρεματιά
ορωματι͜άουνονειρεύονται
ούλ’όλοι
πορπατούνπερπατούν
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ταφόποτάφος (υποκορ.)
τοιτους/τις
χ̌ερόποχεράκι
χτίσονχτίσε, φτιάξε (προστ.)
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr