Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Προσ̌κύνεμαν σην Σάνταν

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Θεόδωρος Τσελεπίδης, Φίλων Κτενίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Γεώργιος Ανδρεάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Η Σάντα η περήφανος
η δεισοποτισμέντσα
οπίσ’ ας ση Γαλίαιναν
μοιρολογά και έρ’ται
Εντάμωσεν την Όλασα
ση Τρίχας το γιοφύρι
Επέρνιξανε το ποτάμ’
και με τοι άλλτς ενώθαν

♫

Ση Σάνταν την ανάσπαλτον
αχπάσκουμαι και πάω
Μάνα μ’, το θέλημα σ’ τρανόν
οφέτος θα ευτάω

Εντώκα τον ανέφορον
’πιδέβα τα ραχ̌ία
από μακρά εφάνθανε
και τα εφτά χωρία

Έύρα τ’ οσπίτ’ τη μάνας ι-μ’
διπλοκαρακωμένον,
τ’ αυλόπορτον ακράνοιγον,
χορτάρι͜α φυτρωμένον

Εφίλεσα το καρακίδ’
εποίκα μάνας τάμαν
’Κ’ επόρεσε να έρχουτουν
να προσ̌κυνούμ’ εντάμαν

Κουπίουμαι και προσ̌κυνώ
το χώμαν ντ’ εγεννέθεν
πουλόπον τσακοφτέριγον
σα ξένα μέρι͜α ευρέθεν

Σο κοιμητήρ’ το έρημον
σίτι͜α κατηφορίζω
αΐκα τόπι͜α έμορφα
ντ’ εχάσαμε νουνίζω

Σην Παναγίαν το καινούρ’
ντ’ εχτίεν το εκκλησόπον
’κ’ επρόφτασεν να λειτουργά!
Έψ̌α έναν κερόπον

Σα λιθοσώρι͜α τ’ άκλερα
έκχ̌α δά̤κρυ͜α θλιμμένα
Έκλαιγα κι επουσ̌τούριζα
τα λόγια μ’ πονεμένα

Το λιθαρένεν το σταυρόν
σην μέσ’ έν’ τσακωμένον
Τη καλομάνας τ’ όνεμαν
με τον πάππο μ’ γραμμένον

Από βαθέα αποθαμέν’
άλαλοι ούλ’ ακούνε
και οι αγγέλ’ ας σα ψηλά
ψάλλ’νε μοιρολογούνε

Τραγωδώ και μοιρολογώ
τη ψ̌ης αροθυμίας
δά̤κρυ͜α, μουράτι͜α απλέρωτα,
πόνι͜α, κακοπειρίας

Τα λόγια μ’ ένταν βοετός
και θανατί’ καμπάνα
Σην ψ̌η σ’ γερὰ εγέντονε
αροθυμία σ’, μάνα

Έκιτι, μάνα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αΐκατέτοια/ες
άκλεραάκληρα, φτωχά, δυστυχή, ταλαίπωρα
ακράνοιγονακράνοιχτο
άλλτςάλλους
ανάσπαλτοναλησμόνητο/η, αξέχαστο/η
ανέφορονανήφορο
απλέρωταανεκπλήρωτα
αποθαμέν’πεθαμένοι
αροθυμίανοσταλγία
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
βαθέαβαθιά
βοετόςβοή
γερὰπληγή, τραύμαyara
δεισοποτισμέντσαη «ποτισμένη»-καλυπτόμενη πλήρως από την ομίχληδεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
διπλοκαρακωμένονδιπλομανταλωμένο, διπλοκλειδωμένο
εγεννέθενγεννήθηκε
εγέντονεέγινε
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικόhey gidi
έκχ̌αέχυσα
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εντάμανμαζί
εντάμωσεναντάμωσε, συνάντησε
έντανέγιναν
εντώκαχτύπησα
ενώθανενώθηκαν
επέρνιξανεδιέσχισαν
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
επουσ̌τούριζαψιθύριζα
έρ’ταιέρχεται
έρχουτουνερχόταν
ευρέθενβρέθηκε
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
εφάνθανεφάνηκαν, εμφανίστηκαν
εφίλεσαφίλησα
εχτίενχτίστηκε
έψ̌αάναψα
θανατί’θανάτου
’κ’δενουκί<οὐχί
καινούρ’καινούριο/α
κακοπειρίας(πληθ. τα) επίμοχθος βίος, πείρα από τις δυσκολίες της ζωής, ταλαιπωρίες
καλομάναςγιαγιάς
καρακίδ’μάνταλο πόρτας
κερόπονκεράκι
κουπίουμαιπέφτω μπρούμυτα
λιθαρένενπέτρινο, λιθαρένιο
λιθοσώρι͜ασωροί από πέτρες, χαλάσματα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μέρι͜αμέρη
μέσ’μέση
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
νουνίζωσκέφτομαι
όνεμανόνομα
οπίσ’πίσω
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
ούλ’όλοι
οφέτοςφέτος
’πιδέβα(επιδέβα) προσπέρασα, ξεπέρασα
πόνι͜απόνοι
πουλόπονπουλάκι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
τοιτους/τις
τόπι͜ατόποι, μέρη
τραγωδώτραγουδάω
τσακοφτέριγοναυτό που έχει σπασμένα φτερά
τσακωμένονσπασμένο
χωρίαχωριά
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr