Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Προσ̌κύνεμαν σην Σάνταν

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Μίμης Τσελεπίδης, Φίλων Κτενίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Γεώργιος Ανδρεάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Η Σάντα η περήφανος
η δεισοποτισμέντσα
οπίσ’ ας ση Γαλίαιναν
μοιρολογά και έρ’ται
Εντάμωσεν την Όλασσα
ση Τρίχας το γιοφύρι
Επέρνιξανε το ποτάμ’
και με τοι άλλτς ενώθαν

♫

Ση Σάνταν την ανάσπαλτον
αχπάσκουμαι και πάω
Μάνα μ’, το θέλημα σ’ τρανόν
οφέτος θα ευτάω

Εντώκα τον ανέφορον
’πιδέβα τα ραχ̌ία
από μακρά εφάνθανε
και τα εφτά χωρία

Εύρα τ’ οσπίτ’ τη μάνας ι-μ’
διπλοκαρακωμένον,
τ’ αυλόπορτον ακράνοιγον,
χορτάρι͜α φυτρωμένον

Εφίλεσα το καρακίδ’
εποίκα μάνας τάμαν
’Κ’ επόρεσε να έρχουτουν
να προσ̌κυνούμ’ εντάμαν

Κουπίουμαι και προσ̌κυνώ
το χώμαν ντ’ εγεννέθεν
πουλόπον τσακοφτέριγον
σα ξένα μέρι͜α ευρέθεν

Σο κοιμητήρ’ το έρημον
σίτι͜α κατηφορίζω
αΐκα τόπι͜α έμορφα
ντ’ εχάσαμε νουνίζω

Σην Παναγίαν το καινούρ’
ντ’ εχτίεν το εκκλησόπον
’κ’ επρόφτασεν να λειτουργά!
Έψ̌α έναν κερόπον

Σα λιθοσώρι͜α τ’ άκλερα
έκχ̌’σα δά̤κρυ͜α θλιμμένα
Έκλαιγα κι επουσ̌τούριζα
τα λόγια μ’ πονεμένα

Το λιθαρένεν το σταυρόν
σην μέσ’ έν’ τσακωμένον
Τη καλομάνας τ’ όνεμαν
με τον πάππο μ’ γραμμένον

Από βαθέα αποθαμέν’
άλαλοι ούλ’ ακούνε
και οι αγγέλ’ ας σα ψηλά
ψάλλ’νε, μοιρολογούνε

Τραγωδώ και μοιρολογώ
τη ψ̌ης αροθυμίας
δά̤κρυ͜α, μουράτι͜α απλέρωτα,
πόνι͜α, κακοπειρίας

Τα λόγια μ’ ένταν βοετός
και θανατί’ καμπάνα
Σην ψ̌η σ’ γερὰ εγέντονε
αροθυμία σ’, μάνα

Έκιτι, μάνα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αΐκατέτοια/ες
άκλεραάκληρα, φτωχά, δυστυχή, ταλαίπωρα
ακράνοιγονακράνοιχτο
άλλτςάλλους
ανάσπαλτοναλησμόνητο/η, αξέχαστο/η
ανέφορονανήφορο
απλέρωταανεκπλήρωτα
αποθαμέν’πεθαμένοι
αροθυμίανοσταλγία
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
βαθέαβαθιά
βοετόςβοή
γερὰπληγή, τραύμα yara
δεισοποτισμέντσαη «ποτισμένη»-καλυπτόμενη πλήρως από την ομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
διπλοκαρακωμένονδιπλομανταλωμένο, διπλοκλειδωμένο
εγεννέθενγεννήθηκε
εγέντονεέγινε
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
εκκλησόπονεκκλησάκι
έκχ̌’σαεξέχυσα, έχυσα, εξέβαλα εκχύνω<ἐγχέω< ἐν + χέω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εντάμανμαζί
εντάμωσεναντάμωσε, συνάντησε
έντανέγιναν
εντώκαχτύπησα
ενώθανενώθηκαν
επέρνιξανεδιέσχισαν
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
επουσ̌τούριζαψιθύριζα
επρόφτασενπρόφτασε
έρ’ταιέρχεται
έρχουτουνερχόταν
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευρέθενβρέθηκε
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
εφάνθανεφάνηκαν, εμφανίστηκαν
εφίλεσαφίλησα
εχτίενχτίστηκε
έψ̌αάναψα
θανατί’θανάτου
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καινούρ’καινούριο/α
κακοπειρίας(πληθ. τα) επίμοχθος βίος, πείρα από τις δυσκολίες της ζωής, ταλαιπωρίες
καλομάναςγιαγιάς
καρακίδ’μάνταλο πόρτας
κερόπονκεράκι
κουπίουμαιπέφτω μπρούμυτα
λιθαρένενπέτρινο, λιθαρένιο
λιθοσώρι͜ασωροί από πέτρες, χαλάσματα λίθος + σωρός
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μέρι͜αμέρη
μέσ’μέση
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
νουνίζωσκέφτομαι
όνεμανόνομα
οπίσ’πίσω
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
ούλ’όλοι
οφέτοςφέτος
’πιδέβα(επιδέβα) προσπέρασα, ξεπέρασα ή (απιδέβα) προσπέρασε, ξεπέρασε (προστ.)
πόνι͜απόνοι
πουλόπονπουλάκι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τοιτους/τις
τόπι͜ατόποι, μέρη
τραγωδώτραγουδάω
τσακοφτέριγοναυτό που έχει σπασμένα φτερά
τσακωμένονσπασμένο
χωρίαχωριά
ψάλλ’νεψάλλουν
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr