Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μη πιστεύ’ς, ρίζα μ’, τη χώραν

Τ’ αηδόν’ και τ’ αηδονόπονΤ’ αηδόν’ και τ’ αηδονόπον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Φάνης Κουρουκλίδης

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χαράλαμπος Τσαντεκίδης


Μη πιστεύ’ς, ρίζα μ’, τη χώραν,
εγώ άλλεν ’κι τερώ
Είσ’ εικόνα, Παναΐα
κι αγαπώ σε όσον ζω

Ντό να ’φτάγω; Πού να πάω;
Την εγάπ’ν ατ’ ποίος χάν’,
ούτε τρώει, ούτε κοιμάται,
έν’ καλλίον ν’ αποθάν’

Τραγωδώ και τα πουλόπα
σα κλαδία ’κι πετούν
Έχ’νε ψ̌όπον και καρδίαν
για τ’ εμέν κι ατά πονούν

Ντό να ’φτάγω; Πού να πάω;
Την εγάπ’ν ατ’ ποίος χάν’,
ούτε τρώει, ούτε κοιμάται,
έν’ καλλίον ν’ αποθάν’

Εβραδι͜άστα σ’ ερημίας
και επέμ’να μαναχόν
Αν ’κ’ ευρήκω το πουλόπο μ’
για τ’ εμέν ξάι μη μερών’

Ντό να ’φτάγω; Πού να πάω;
Την εγάπ’ν ατ’ ποίος χάν’,
ούτε τρώει, ούτε κοιμάται,
έν’ καλλίον ν’ αποθάν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
αποθάν’πεθαίνει
ατάαυτά
εβραδι͜άσταβραδιάστηκα
έν’είναι
επέμ’νααπόμεινα
ερημίαςερημιές
ευρήκωβρίσκω
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ξάικαθόλου
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
τερώκοιτώ
τραγωδώτραγουδάω
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr