Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποτάμι͜α τρέχ’νε εμπροστά μ’

ΗλιοχάραμανΗλιοχάραμαν

Στιχουργοί: Κώστας Διαμαντίδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Λέγ’νε τ’ ομμάτι͜α σ’ έμορφα
τον κόσμον ’κ’ εχωρούνε
Ὰμα -ν- εμέν αν ορωτούν,
’κ’ εξέρ’νε να τερούνε

Αν ερωτάς θα λέγω σε
γιατί είμαι χολιασμένος
Ποτάμι͜α τρέχ’νε εμπροστά μ’
κι εγώ είμαι διψασμένος

Αν εξέρ’ναν θα έλεπαν
πώς καίγουμαι σο γιάνι σ’
Κι εσύ χαπέρ’ ’κι παίρτς ατο,
να ’ίνουμαι κουρπάνι σ’!

Αν ερωτάς θα λέγω σε
γιατί είμαι χολιασμένος
Ποτάμι͜α τρέχ’νε εμπροστά μ’
κι εγώ είμαι διψασμένος

Λάσκουμαι άμον παλαλός
κι άμον σ̌ασ̌ουρεμένος
Οι φίλ’ πυκνορωτούνε με
γιάμ’ είμαι χολιασμένος

Αν ερωτάς θα λέγω σε
γιατί είμαι χολιασμένος
Ποτάμι͜α τρέχ’νε εμπροστά μ’
κι εγώ είμαι διψασμένος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ὰμααλλά ama/ammā
άμονσαν, όπως, καθώς
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γιάνιπλάι, πλευρό yan
έλεπανέβλεπαν
έμορφαόμορφα
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
εξέρ’νανήξεραν
εξέρ’νεξέρουν, ήξερε
ερωτάςρωτάς
εχωρούνεχωράνε
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίγουμαικαίομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
λέγ’νελένε
ομμάτι͜αμάτια
παίρτςπαίρνεις
παλαλόςτρελός, ανόητος
πυκνορωτούνερωτάνε συχνά
σ̌ασ̌ουρεμένοςσαστισμένος, που τα έχει χαμένα şaşırmak
τερούνεκοιτούν
τρέχ’νετρέχουν
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
χολιασμένοςθυμωμένος, αγανακτισμένος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr