Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντιον ποντιοπούλ’

Εγώ είμαι ας σον Πόντον

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Πόντιον, ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’
και -ν- ευτάγω παλαλά!
Τη χαράς ι-μ’ η χαρά,
τη καρδι͜άς ι-μ’ η σεβντά!
Λέ’ ατο και ’κ’ εγροικά
Πόντιον ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!

Τα χ̌ειλόπα ’θε άμον μέλ’,
φίλεμαν σ’ ατά ιεύ’!
Έλα, τ’ εμόν περιστέρ’,
χόρεψον σ’ εμόν το χέρ’!
’σαν ατόν εσέν που παίρ’!
Λέ’ ατο και ’κι κανεύ’
Πόντιον ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!

Παίρ’ ατεν σα χ̌ερόπα μ’,
λαρούνταν τα τερτόπα μ’!
Έλα σην οτά μ’ απάν’,
ας γελούν τ’ ομματόπα μ’!
Έλα σην καϊτέ μ’ απάν’,
γουρπάν’ ση σεβντι͜άς, γουρπάν’!
Πόντιον ποντιοπούλ’
σην εγκάλια μ’ νυχτοπούλ’!

Έλα να λελεύω σε!
Γουρπάν’, ποδεδίζω σε!
Άκ’σον ντο θα λέγω,
θα τρανύντς και παίρω σε!
Μ’ εθαρρείς γιάμ’ παίζω σε!
Κι αν ’κι θέλτς, θα κλέφτω σε
Πόντιον ποντιοπούλ’,
μανουσ̌άκι μ’ και ζουμπούλ’!

Πόντιον, ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!
Πόντιον, ποντιοπούλ’
σκουτουλίζ’ άμον λουλούδ’
Σην εγκάλια μ’ νυχτοπούλ’,
μανουσ̌άκι μ’ και ζουμπούλ’!
Πόντιον ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’,
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’,
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακούλ’μυαλό akıl
άκ’σονάκουσε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατάαυτά
ατεναυτήν
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εγκάλιααγκαλιά
εγροικάκαταλαβαίνει
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επέρενπήρε
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ζουμπούλ’(Hyacinthus orientalis) ζουμπούλι, υάκινθος sümbül/sunbul
’θετου/της
θέλτςθέλεις
ιεύ’ταιριάζει uymak
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
κανεύ’καταλαβαίνει
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλέφτωκλέβω
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
λελεύωχαίρομαι
μανουσ̌άκιμενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
μέλ’μέλι
ομματόπαματάκια
οτάδωμάτιο oda
παίρ’παίρνω/ει
παίρωπαίρνω
παλαλάτρελά, τρέλες
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
’σανχαρά σε (νασάν)
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντι͜άςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σκουτουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρανύντςμεγαλώνεις, αναθρέφεις
φίλεμανφιλί
χ̌ειλόπαχειλάκια
χ̌ερόπαχεράκια
χόρεψονχόρεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr