Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντιον ποντιοπούλ’

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Πόντιον, ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’
και -ν- ευτάγω παλαλά!
Τη χαράς ι-μ’ η χαρά,
τη καρδι͜άς ι-μ’ η σεβντά!
Λέ’ ατο και ’κ’ εγροικά
Πόντιον ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!

Τα χ̌ειλόπα ’θε άμον μέλ’,
φίλεμαν σ’ ατά ιεύ’!
Έλα, τ’ εμόν περιστέρ’,
χόρεψον σ’ εμόν το χέρ’!
’σαν ατόν εσέν που παίρ’!
Λέ’ ατο και ’κι κανεύ’
Πόντιον ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!

Παίρ’ ατεν σα χ̌ερόπα μ’,
λαρούνταν τα τερτόπα μ’!
Έλα σην οτά μ’ απάν’,
ας γελούν τ’ ομματόπα μ’!
Έλα σην καϊτέ μ’ απάν’,
γουρπάν’ ση σεβντι͜άς, γουρπάν’!
Πόντιον ποντιοπούλ’
σην εγκάλια μ’ νυχτοπούλ’!

Έλα να λελεύω σε!
Γουρπάν’, ποδεδίζω σε!
Άκ’σον ντο θα λέγω,
θα τρανύντς και παίρω σε!
Μ’ εθαρρείς γιάμ’ παίζω σε!
Κι αν ’κι θέλτς, θα κλέφτω σε
Πόντιον ποντιοπούλ’,
μανουσ̌άκι μ’ και ζουμπούλ’!

Πόντιον, ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!
Πόντιον, ποντιοπούλ’
σκουτουλίζ’ άμον λουλούδ’
Σην εγκάλια μ’ νυχτοπούλ’,
μανουσ̌άκι μ’ και ζουμπούλ’!
Πόντιον ποντιοπούλ’
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’,
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’,
επέρεν τ’ εμόν τ’ ακούλ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακούλ’μυαλόakıl
άκ’σονάκουσε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατάαυτά
ατεναυτήν
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
εγκάλιααγκαλιά
εγροικάκαταλαβαίνει
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέρενπήρε
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ζουμπούλ’(Hyacinthus orientalis) ζουμπούλι, υάκινθοςsümbül/sunbul
’θετου/της
θέλτςθέλεις
ιεύ’ταιριάζειuymak
’κ’δενουκί<οὐχί
καϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπόςkayde
κανεύ’καταλαβαίνει
’κιδενουκί<οὐχί
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
λελεύωχαίρομαι
μανουσ̌άκιμενεξές/βιολέταմանուշակ (manušak)<manafšak
μέλ’μέλι
ομματόπαματάκια
οτάδωμάτιοoda
παίρωπαίρνω
παλαλάτρελά, τρέλες
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
’σανχαρά σε (νασάν)
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σκουτουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τρανύντςμεγαλώνεις
φίλεμανφιλί
χ̌ειλόπαχειλάκια
χ̌ερόπαχεράκια
χόρεψονχόρεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr