Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τσουχαβελοσπόγγισμα σ’

Οι ανθρώπ’ εγουτούρεψανΟι ανθρώπ’ εγουτούρεψαν

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Όσα φοράς ση μαχαλά σ’
έρχουμ’νε και -ν- ετέρ’να
Έλεπα σε -ν- από μακρά,
να έφευα ’κ’ εθέλ’να

Το τσουχαβελοσπόγγισμα σ’,
πουλί μ’, χαβεζλεεύω
Τα παστρικοδουλείας ι-σ’
αρ’ εγώ να λελεύω!

Και -ν- όπου πάω αγαπώ,
όθεν έμορφα, στέκω
Και -ν- από πολλούς έκ’σα το
πως εγώ, Θεόν ’κ’ έχω!

’Κι κάθουμαι, ’κι πορπατώ,
’κι τρώγω, ’κι κοιμούμαι
Μόνον πίνω και τραγωδώ
και σεβντάδες θυμούμαι

Π’ αγαπούνε και ’κ’ επορούν
να παίρ’νε ατό ντο θέλ’νε
Καλλίον να μη ’ίνουνταν,
τσ̌άπαν έρχουν και φεύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εθέλ’ναήθελα
έκ’σαάκουσα
έλεπαέβλεπα
έμορφαόμορφα
επορούνμπορούν
έρχουμ’νεερχόμουν
έρχουνέρχονται
ετέρ’νακοιτούσα
έφευαέφευγα
θέλ’νεθέλουν
θυμούμαιθυμάμαι
’ίνουντανγίνονταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λελεύωχαίρομαι
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όσαόσες φορές
παίρ’νεπαίρνουν
πορπατώπερπατάω
σεβντάδεςέρωτες sevda/sevdā
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταια caba/cabāˀ
τσουχαβελοσπόγγισμακαθάρισμα με το τσουχαβέλι (μεγάλη σκούπα από κλαδιά θάμνων)
φεύ’νεφεύγουν
φοράςφορές
χαβεζλεεύωαπολαμβάνω κτ, γουστάρω heveslenmek

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr