Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Δέν ’κ’ ελογαρίαζα

Οι ανθρώπ’ εγουτούρεψανΟι ανθρώπ’ εγουτούρεψαν

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Ανάθεμα τ’ς που ’κι ’ξέρ’νε
κι εμέν κατηγορούνε
’Κι ’ξέρ’νε ντό έχω απέσ’ σην ψ̌η μ’
και ντό τέρτι͜α φορτούμαι

Θεία, δος ’μένα την κουτσ̌ή σ’
γιάνια ας πορπατούμε
Εντροπέας είμαι εγώ,
απάν’ ατ’ς ’κι γομούμαι

Αρνί μ’, παρακαλώ ’σεναν
σ’ ομμάτι͜α μη τερείς με -ν
Το κρίμαν ση γούλα σ’ να έρ’ται
εμέν αν κολατί͜εις με -ν

♫

Νύχταν, ημέραν ’κ’ ετέρ’να
κορτσόπα όντες εθέλ’να
’Δέν ’κ’ ελογαρίαζα,
αδά κι εκεί εζύαζα

Όσα έμορφα ετέρ’να
άι! σο γιάν’ ατουν επέγ’να
Ατά εγαντούρευα,
επαίρ’να ατα κι έφευα

Ατώρα μόνον τερώ,
’δέν να ’φτάγω ’κ’ επορώ
Τα χρόνι͜α μ’ εδέβανε,
ντο εποίκα επέμ’νανε

Ντ’ εθέλ’να από καιρόν
σ’ οσπίτ’ν ατ’ς ξαν να πάω;
Εδέκε με -ν- έναν λάχταν
σο κιφάλ’ απάν’ ερρούξα

Αηλί εμέν εγέρασα,
φεύ’ με και ’κι νοΐζ’ α’!
Έι!/Και -ν- ο άνθρωπον γερά
ας σην τσίπαν ατ’ κι αφκά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αδάεδώ
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατάαυτά
ατααυτά
ατουντους
ατώρατώρα
αφκάκάτω
γεράγερνάει
γιάν’πλάι, πλευράyan
γιάνιαπλαγιαστά, λοξά, πλάι-πλάι, στο πλάιyan
γομούμαιορμώ, συρρέω
γούλαλαιμόςgula
’δέντίποτα
δοςδώσε
εγαντούρευαξεγελούσα, εξαπατούσαkandırmak
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εδέκεέδωσε
εθέλ’ναήθελα
ελογαρίαζαλογάριαζα
έμορφαόμορφα
εντροπέαςντροπαλός
επαίρ’ναέπαιρνα
επέγ’ναπήγαινα
επέμ’νανεαπόμειναν
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ερρούξαέπεσα
έρ’ταιέρχεται
ετέρ’νακοιτούσα
έφευαέφευγα
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κολατί͜ειςκολάζεις
κορτσόπακοριτσάκια
κουτσ̌ήκόρη
λάχτανκλωτσιάλάκτισμα<λακτίζω
νοΐζ’αντιλαμβάνομαι/εται, καταλαβαίνω/ει, αισθάνομαι/εται
ξανπάλι, ξανά
’ξέρ’νε(εξέρ’νε) ξέρουν, γνωρίζουν
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
όσαόσες φορές
οσπίτ’νσπίτιhospitium<hospes
πορπατούμεπερπατάμε
τερείςκοιτάς
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τερώκοιτώ
τσίπαναφαλόჭიპი
φεύ’φεύγει
φορτούμαιφορτώνομαι
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr