Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επέρασα πίκρας πολλά

Επέρασα πίκρας πολλά

Στιχουργοί: Ντίνος Τιτόπουλος

Καλλιτέχνες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης


Επέρασα πίκρας πολλά,
η καρδι͜ά μ’ εματώθεν
Πολλά βάσανα έσυρα,
το ψ̌όπο μ’ επληγώθεν

Τα τραγούδι͜α ντο τραγωδώ
’κ’ είν’ μόνο για τ’ εμένα
Είν’ για όλα τα καρδόπα
ντο είναι πληγωμένα

Ατώρα όνταν τραγωδώ
τα βάσανα, τα πόνι͜α
Αμὰν θυμούμαι ντ’ έσυρα
εκείν’ τ’ άσ̌κεμα χρόνι͜α

Εθάρρ’να όλ’ άμον εμένα
απάν’ σον κόσμον είναι
Εθάρρ’να πως την ψ̌ην ατουν
σον πληγωμένον δίν’νε

Τα τραγούδι͜α ντο τραγωδώ
’κ’ είν’ μόνο για τ’ εμένα
Είν’ για όλα τα καρδόπα
ντο είναι πληγωμένα

Ατώρα όνταν τραγωδώ
τα βάσανα, τα πόνι͜α
Αμὰν θυμούμαι ντ’ έσυρα
εκείν’ τ’ άσ̌κεμα χρόνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
άσ̌κεμαάσχημα
ατουντους
ατώρατώρα
δίν’νεδίνουν
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
είν’είναι (για πληθ.)
εκείν’εκείνοι
εματώθενματώθηκε
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόπακαρδούλες
όλ’όλοι/α
όντανόταν
πίκραςπίκρες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr