Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έταιρον κι η λυγερή

Τ’ αηδόνια του ΠόντουΤ’ αηδόνια του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Έταιρον κι η λυγερή
πάν’ όλεν τον ποταμόν
Έταιρον επέρνιξεν,
λυγερή ’κ’ επόρεσεν

-Πέρνιξον με, έταιρε,
το τσ̌αρκούλι μ’ δίγω σε
-Ντό να ’φτάγω τ’ άκλερο σ’;
Τ’ άψιμον να καί͜ει ατο
Άλλο τάμαν τάξον με,
εγώ ’σέν περνίζω σε

-Πέρνιξον με, έταιρε,
το βραχ̌ι͜άλι μ’ δίγω σε
-Ντό να ’φτάγω τ’ άκλερο σ’;
Τ’ άψιμον να καί͜ει ατο
Άλλο τάμαν τάξον με,
εγώ ’σέν περνίζω σε

-Πέρνιξον με, έταιρε,
τη ζουπούνα μ’ δίγω σε
Ας σην ψ̌η μ’ κι ανέτερον
τ’ άλλα όλια δίγω σε

Ας σο χ̌έρ’ επέρπαξεν,
την κουτσ̌ήν επέρνιξεν

-Έρθαμε κι εξέρθαμε
κι εξεκαμπανίσταμε
Αρ’ δος, κόρη, ντ’ έταξες
και ντ’ εσυνετάγαμε
-Έμπρι͜α μουν ραχ̌ία είν’,
πάμε εκεί και δίγω σε

-Έρθαμε κι εξέρθαμε
κι εξεκαμπανίσταμε
Αρ’ δος, κόρη, ντ’ έταξες
και ντ’ εσυνετάγαμε
-Έμπρι͜α μουν λιβάδι͜α είν’,
πάμε εκεί και δίγω σε

-Έρθαμε κι εξέρθαμε
κι εξεκαμπανίσταμε
Αρ’ δος, κόρη, ντ’ έταξες
και ντ’ εσυνετάγαμε
-Έμπρι͜α μουν χωρία είν’,
πάμε εκεί και δίγω σε

-Έρθαμε κι εξέρθαμε
κι εξεκαμπανίσταμε
Αρ’ δος, κόρη, ντ’ έταξες
και ντ’ εσυνετάγαμε
Δέξτε͜ ατον τη σ̌κύλ’ τον γιον!
Εγώ ’δέν ’κι δίγ’ ατον!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκλεροάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
ανέτερονανώτερο, πλην/εκτός
άψιμονφωτιά
βραχ̌ι͜άλιβραχιόλι βραχιάλιον<bracchiale<βραχίων
’δέντίποτα
δέξτεδιώξτε (προστ.)
δίγ’δίνω
δίγωδίνω
δοςδώσε
είν’είναι (για πληθ.)
έμπρι͜αμπροστά
εξεκαμπανίσταμεαπομακρυνθήκαμε πολύ, ξεμακραίναμε
εξέρθαμεφτάσαμε
επέρνιξενδιέσχισε, πέρασε απέναντι
επέρπαξενάρπαξε
επόρεσενμπόρεσε
έρθαμεήρθαμε
εσυνετάγαμεσυμφωνήσαμε, συνταχθήκαμε
έταιρεσύντροφε! συνοδοιπόρε!
έταιρονσύντροφος, συνοδοιπόρος
ζουπούναμακρύ μανικωτό φόρεμα χωρίς ραφή στους ώμους ζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουτσ̌ήνκόρη
μουνμας
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όλιαόλα
περνίζωδιασχίζω, περνώ απέναντι
πέρνιξονδιέσχισε, πέρασε απέναντι (προστ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τάξοντάξε (προστ.)
τσ̌αρκούλιγυναικεία καλύπτρα, λειρί πτηνού
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χ̌έρ’χέρι
χωρίαχωριά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr