Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσένα εγάπανα

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ςΘεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Εσένα εγάπανα
και πελίν εποίν’να το
Τ’ άσπρον το σπαλερόπο σ’
εθέλ’να να λύν’ ατο

’Ποίν’νες με τη νόστιμον
κι έλεγες με «Εντροπή!
Αδακά ελέπ’νε μας!
Χάιτε! Οπίσ’ σο κεπίν»

Το σπαλέρι σ’ ελύνα
κι απ’ εσέν ’κ’ εχπάγουμ’νε
Έλεγα «νασάν εμέν,
για τ’ ατέν θα σπάγουμαι!»

’Φίλ’νες με, μικρόν αρνί μ’,
κι έλεγα σε «μερμηκώ»
Απέσ’ σον παράδεισον
ευρίγουμαι εθαρρώ

Επέμ’να με την χαράν,
’ποίκες τη σεβντά μ’ χαράμ’
’Θέλ’νες ζενγκίν με παράν
και ’κ’ εποίκαμ’ τη χαράν

Επέρες τον πλούσιον
κι ατός πα εχώρτσε σε
’Κ’ εχάρες το νυφικόν
ατός ντο εφόρτσε σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακάεδώ κόντα
απέσ’μέσα
ατέναυτήν
εγάπανααγαπούσα
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
εθέλ’ναήθελα
ελέπ’νεβλέπουνε
επέμ’νααπόμεινα
επέρεςπήρες
εποίκαμ’κάναμε, φτιάξαμε ποιέω-ῶ
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
ευρίγουμαιβρίσκομαι
εφόρτσεφόρεσε
εχάρεςχάρηκες
εχπάγουμ’νεξεριζωνόμουν, ξεκολλούσα ἐκσπάω
εχώρτσεχώρισε, ξεχώρισε, ξεδιάλεξε
ζενγκίνπλούσιο zengin
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κεπίνκήπος
λύν’λύνει, λιώνει
μερμηκώνιώθω μυρμήγκιασμα, μούδιασμα
νασάνχαρά σε
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης, ακόμα
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
πελίνφανερό, εμφανές, πρόδηλο belli
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες
’ποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σπάγουμαισφάζομαι
σπαλέριμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους
σπαλερόπομέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους
’φίλ’νες(εφίλ’νες) φιλούσες
χάιτεάντε haydi<hay de (οθωμ.)
χαράμ’χαράμι, κάτι που δεν έχει τελικά όφελος ή αποτέλεσμα haram/ḥarām

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr