Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα μαλλία μ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α

Ποντιακή παράδοσηΠοντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Σούλα Θεοδωρίδου


Η καρδι͜ά μ’ πονεμένον έν’,
έχ̌’ και παραθυρόπα
Από μακρά πα φαίν’ντανε
και τ’ εμά τα τερτόπα

Τα μαλλία μ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α,
η καρδι͜ά μ’ γομάτον πόνι͜α
Πώς να ’φτάγω να γλυτώνω
και το ψ̌όπο μ’ να λαρώνω;

Πονώ, τα πόνι͜α μ’ είν’ πολλά,
’σάρεψαν το κορμόπο μ’
Τα ήμψυχα μ’ ελύγανε,
εβγαίν’ και στέκ’ το ψ̌όπο μ’

Τα μαλλία μ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α,
η καρδι͜ά μ’ γομάτον πόνι͜α
Πώς να ’φτάγω να γλυτώνω
και το ψ̌όπο μ’ να λαρώνω;

Αέτσ’ ντο θα ζω νεφιλι͜άν,
Θεέ μ’, έπαρ’ το ψ̌όπο μ’
Ας ησυχάζ’ σα χώματα
τ’ άχαρον το κορμόπο μ’

Τα μαλλία μ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α,
η καρδι͜ά μ’ γομάτον πόνι͜α
Πώς να ’φτάγω να γλυτώνω
και το ψ̌όπο μ’ να λαρώνω;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
γομάτονγεμάτο/η
εβγαίν’βγαίνει
εβγαίν’ και στέκ’πάει να βγει
είν’είναι (για πληθ.)
ελύγανεέλιωσαν
εμάδικά μου
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
έχ̌’έχει
ήμψυχασπλάχνα
κορμόποκορμάκι
λαρώνωγιατρεύω, θεραπεύω
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
νεφιλι͜άνμάταιο/α, ανώφελο/α nafile/nāfile
παπάλι, επίσης, ακόμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
’σάρεψαντύλιξαν, περικύκλωσαν sarmak
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φαίν’ντανεφαίνονται
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr