Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σώγαμπρος με την πεθεράν

Τραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον ΠόντοΤραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον Πόντο

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Σώγαμπρος με την πεθεράν,
πάντα τυρα̤ννιγμένος
Φαΐν σ’ οσπίτ’ ’κι ευρήκ’ α̤τός
κι απομέν’ πεινασμένος

Ας σον γαμπρόν η πεθερά
καμίαν πα ’κ’ εχάρεν
Πάντα κουίζ’ και λέει͜ ατον
«πλιθένι͜ον παραστάρ’» έν’

Η πεθερά με το γαμπρόν
’κ’ επορούν να ιεύ’νε
Άμον σ̌κύλος με την κάταν
τσ̌αΐζ’νε, ταλασ̌εύ’νε

Πάντα τσ̌αΐζ’ η πεθερά,
τ’ απάν’ το μέρος παίρ’
Το τσ̌άιγμαν χαΐρ’ ’κ’ ευτάει
σ’ οσπίτ’ ψωμίν ’κι φέρ’

Όπως να γυροκλώ͜εις ατο,
η πεθερά σ’ ’κι ακούει σε
Γίνεται ένα με την καρή σ’
και φουρλαεύ’ να κρούει σε

Σεράντα χρόνια κυνηγός
εντώκα έναν ψύλλον
Το κιφάλ’ και τα ποδάρι͜α τ’
την πεθερά μ’ θα στείλω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απομέν’απομένει
γυροκλώ͜ειςκλωθογυρίζεις
έν’είναι
εντώκαχτύπησα
επορούνμπορούν
ευρήκ’βρίσκω/ει
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
εχάρενχάρηκε
ιεύ’νεταιριάζουνuymak
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρήγυναίκα, σύζυγοςkarı
κάτανγάτα
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κρούειχτυπάει
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
παπάλι, επίσης
παραστάρ’το κάθετο καδρόνι του κασώματος πόρτας
πλιθένι͜ονπλίνθινο
ποδάρι͜απόδια
σεράντασαράντα
ταλασ̌εύ’νε(επί ζώων) τσακώνονται, συμπλέκονται, αλληλοδαγκώνονταιdalaşmak
τσ̌άιγμανφώναγμα, μάλωμα, επίπληξη
τσ̌αΐζ’φωνάζω/ει
τσ̌αΐζ’νεφωνάζουν
φέρ’φέρνω/ει
φουρλαεύ’ορμάει, χιμάει, εκτινάσσεται, εκτοξεύεταιfırlamak
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότηταhayır/ḫayr

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr