Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σώγαμπρος με την πεθεράν

Τραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον ΠόντοΤραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον Πόντο

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Σώγαμπρος με την πεθεράν,
πάντα τυρα̤ννιγμένος
Φαΐν σ’ οσπίτ’ ’κι ευρήκ’ α̤τός
κι απομέν’ πεινασμένος

Ας σον γαμπρόν η πεθερά
καμίαν πα ’κ’ εχάρεν
Πάντα κουίζ’ και λέει͜ ατον
«πλιθένι͜ον παραστάρ’» έν’

Η πεθερά με το γαμπρόν
’κ’ επορούν να ιεύ’νε
Άμον σ̌κύλος με την κάταν
τσ̌αΐζ’νε, ταλασ̌εύ’νε

Πάντα τσ̌αΐζ’ η πεθερά,
τ’ απάν’ το μέρος παίρ’
Το τσ̌άιγμαν χαΐρ’ ’κ’ ευτάει
σ’ οσπίτ’ ψωμίν ’κι φέρ’

Όπως να γυροκλώ͜εις ατο,
η πεθερά σ’ ’κι ακούει σε
Γίνεται ένα με την καρή σ’
και φουρλαεύ’ να κρούει σε

Σεράντα χρόνια κυνηγός
εντώκα έναν ψύλλον
Το κιφάλ’ και τα ποδάρι͜α τ’
την πεθερά μ’ θα στείλω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απομέν’απομένει
γυροκλώ͜ειςκλωθογυρίζεις
έν’είναι
εντώκαχτύπησα
επορούνμπορούν
ευρήκ’βρίσκω/ει
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εχάρενχάρηκε
ιεύ’νεταιριάζουν uymak
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρήγυναίκα, σύζυγος karı
κάτανγάτα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κρούειχτυπάει
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
παραστάρ’το κάθετο καδρόνι του κασώματος πόρτας
πλιθένι͜ονπλίνθινο
ποδάρι͜απόδια
σεράντασαράντα
ταλασ̌εύ’νε(επί ζώων) τσακώνονται, συμπλέκονται, αλληλοδαγκώνονται, χιμούν dalaşmak
τσ̌άιγμανφώναγμα, μάλωμα, επίπληξη
τσ̌αΐζ’φωνάζω/ει, επιπλήττω/ει
τσ̌αΐζ’νεφωνάζουν, επιπλήττουν
φέρ’φέρνω/ει
φουρλαεύ’ορμάει, χιμάει, εκτινάσσεται, εκτοξεύεται fırlamak
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13749
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr