Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξενιτεία, το φαρμάκι σ’

Ξενιτεία το φαρμάκι σ’/Τ’ εμόν το ψ̌όπον θα εβγαίν’Ξενιτεία το φαρμάκι σ’/Τ’ εμόν το ψ̌όπον θα εβγαίν’

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ξενιτεία, το φαρμάκι σ’
πολλοί πίν’ν α̤το
Σην καρδίαν με ποτήρι
ατείν’ ’κχ̌ύν’ν α̤το

Ζούνε με αροθυμίαν
για να κλώσκουνταν
Σοι γαρήδες, σα μωρά τουν
οπίσ’ ν’ έρχουνταν

Άλλ’ δουλεύ’νε πέντε χρόνι͜α
κι άλλ’ δουλεύ’νε εφτά
Πολεμούν να γαζανεύ’νε
και πολλά λεφτά

Άλλος τσακών’ το ποδάρ’ν ατ’
κι άλλος κόφτ’ το χ̌έρ’
Για όλτς έν’ η ξενιτεία
δίκοπον μαχ̌αίρ’

«Μάνα, που έν’ ο πατέρα μ’;
κουίζ’ το παιδί σ’»
Γράφ’ σε η γαρή σ’ σο γράμμαν,
έχ̌ κι εβγαίν’ η ψ̌η σ’!

Θέλτς να κλώσ̌κεσαι σ’ οσπίτι σ’,
αμὰν πουσ̌μανεύ’ς
Στέκ’ς εννέα-δέκα χρόνι͜α
κι άλλα να μαζεύ’ς

Ξενιτέα, τα ποδάρι͜α σ’
πολλά βάρυναν
’Κ’ εγνωρί͜εις και τα παιδία σ’
γιατί ετράνυναν

Κι η γαρή σ’ μαραζωμέντσα
έντον ημ’σόν ψ̌ην
Για τ’ ατέν ζωή ’κ’ επέμ’νεν
θα εμπαίν’ ση γην
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάςhemen/hemān
αροθυμίαννοσταλγία
ατείν’αυτοί
ατέναυτήν
γαζανεύ’νεκερδίζουν, αποκτούν πλούτοkazanmak
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
γαρήδεςγυναίκεςkarı
δουλεύ’νεδουλεύουν
εβγαίν’βγαίνει
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
εμπαίν’μπαίνει
έν’είναι
έντονέγινε
επέμ’νεναπόμεινε
έρχουντανέρχονται
ετράνυνανμεγάλωσαν
έχ̌ κι εβγαίν’πάει να βγει
ημ’σόνμισό/η
θέλτςθέλεις
’κ’δενουκί<οὐχί
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κόφτ’κόβει
’κχ̌ύν’νχύνουν
μαραζωμέντσαμαραζωμένη
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ξενιτέαξενιτεμένου
όλτςόλους
οπίσ’πίσω
παιδίαπαιδιά
πίν’νπίνουν
ποδάρι͜απόδια
ποδάρ’νπόδι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουσ̌μανεύ’ςμετανιώνειςpişman olmak<paşmān
σοιστους/στις
στέκ’ςστέκεσαι
τουντους
τσακών’σπάω/ει
χ̌έρ’χέρι
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr