Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο φουκαράς ο Γιωρίκας

Εμέν πα λένε ΚιόλιαληΕμέν πα λένε Κιόλιαλη

Στιχουργοί: Νίκος Γεωργιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γεωργιάδης, Νίκος Γεωργιάδης


Ο φουκαράς ο Γιωρίκας
νύχταν ημέραν νουνίζ’
Θέλ’ ατός με κάποιον τρόπον
τ’ οσπιτόπον ατ’ να χτίζ’

Για να χτίζ’ ατός τ’ οσπίτ’ν ατ’
’κι κανείνταν τα λεφτά τ’
- Μη νουνί͜εις ατο, Γιωρίκα,
λέει ατον η πεθερά τ’

Σο Ασπρόπυργο όπως λένε
είν’ οικόπεδα καλά
Τρέξον έπαρ’ κι εσύ έναν
ους να είναι αφτενά

Η μέρα επέρασεν ακόμαν
αγοράζ’ ατός το χώμαν
Σην κεσ̌άν ψηλά εποίκεν,
την προσευχήν ατ’ εποίκεν
Επεκεί με το καλόν
τ’ οσπίτ’ να χτίζ’ αρχινών’

Ο άχαρον ους να εχτίεν
αδυνάτωσεν, ελύεν
Τ’ οσπίτ’ έχτισεν καλόν
και ούτε φως, ούτε νερόν

Η γαρή φαΐν να ευτάει
ση γειτονίαν πρέπ’ να πάει
Κι ατέ με τη μαχανάν
κρούει όλεν την μαχαλάν

Το ψυγείον έχ̌ ση Ρούλας,
την κουζίνα ση Τασούλας
Το καμίσ’, το πανταλόν’
ση Μαρίας σιδερών’

Έχ̌’ πλυντήριον ση Νόπης,
τηλεόρασην πα έχ̌’
Για ν’ ακούει ατέ τα νέα
σ’κούται ση Θεοδώρας τρέχ̌’

Η πεθερά εμπροστά σ’ ομμάτι͜α τ’
να ’ίνεται κομμάτι͜α
Μέραν νύχταν μουρδουλίζ’,
τον Γιωρίκαν τυρα̤ννίζ’

Νέπε, εμάς ’κι λυπάσαι;
Όσον πόσον θα κοιμάσαι;
Σ’ οσπίτι σ’ νερόν πα ’κ’ έ͜εις,
σο περίπτερον θα τρέ͜εις

Ολίγον τέρεν τη χώραν,
την γειτονάδα σ’ τη Θοδώραν
Άντρας ατ’ς καματερός,
έχ̌’ σ’ οσπίτ’ νερόν και φως
Εσύ μόνον ο τεμπέλτς
καμίαν τιδέν ’κι θέλτς

Σ’ οσπίτι σ’, σκοτίαν πίσσα,
να σκοτούσαι ίσα-ίσα
’Κ’ ευρέθεν χριστιανός
να εφέρνε σ’ οσπίτι σ’ φως!

♫

Ο Γιωρίκας υποφέρ’
και αναστενάζ’
’Κ’ επορεί να ευρήκ’ δουλείαν
τα μωρά τ’ να φάζ’

Το πρωίν έναν ημέραν
πριν ο ήλεν κάει
Ίσα σο Μαναστηράκι
ατός σ’κούται πάει

Σο Μαναστηράκι έρθεν,
ατόν ’κι τερούν
Όλ’ δουλεύ’νε, κάτ’ ευτάνε,
πράματα πουλούν

Έστρωσεν τα πράματα -ν- ατ’
ατός πα να δουλεύ’
Κι ας σο Δημαρχείον κάποιος
ατόν δι͜αρμενεύ’

-Το καλό σ’ εγώ που θέλω
να μη υποφέρτς,
να δουλεύ’ς ελεύθερα
πρέπ’ άδειαν να παίρτς

Έλα τ’ όνομα σ’ ας γράφτω
και τ’ οσπίτ’ που ζεις
και αύριον την άδειαν
θα στείλομε σε εμείς

Αύριον ο Γιωρίκας
σ’ οσπίτ’ απομέν’
Την άδειαν του Δήμου
ατός αναμέν’

[Κι] Έρθεν ατον πρόστιμον,
να μη χαλαρών’
Πέντε εκατομμύρια
ατός πρέπ’ να πλερών’

Το πρωίν σο Δημαρχείον
ο Γιωρίκας πάει
Ορωτά τον Δήμαρχον
ατός ντό να ευτάει

[Και] Λέει ατον ο Δήμαρχος
«Το κράτος ’κι κομπώντς!
Από χρόνου με τους τόκους
δέκα θα πλερώντς!»

Όπου πάει χαμογελούνε,
όλ’ καλοί να είν’
Και την άκραν ους ατώρα
’κ’ επορεί να ευρήκ’

Κατακλυσμός αν γίνεται,
αν χ̌ι͜ονίζ’, αν βρέχ̌’
Αν ζει ακόμα ο Γιωρίκας
κανείς ανάγκην ’κ’ έχ̌’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αναμέν’περιμένει
απομέν’απομένει
ατέαυτή
ατόςαυτός
ατ’ςαυτής, της
ατώρατώρα
βρέχ̌’βρέχει
γαρήσύζυγος, γυναίκα karı
δι͜αρμενεύ’συμβουλεύω/ει, νουθετώ/εί μσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
δουλείανδουλειά
δουλεύ’δουλεύει
δουλεύ’νεδουλεύουν
δουλεύ’ςδουλεύεις
έ͜ειςέχεις
είν’είναι (για πληθ.)
ελύενλύθηκε, έλιωσε
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έπαρ’πάρε (προστ.)
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
επορείμπορεί
έρθενήρθε
ευρέθενβρέθηκε
ευρήκ’βρίσκω/ει
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
έχ̌’έχει
εχτίενχτίστηκε
ήλενήλιος/ήλιο
θέλτςθέλεις
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάεικαίει
καμίανποτέ
καμίσ’πουκάμισο καμίσιον<camisia=λινό ρούχο
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
’κιδεν ουκί<οὐχί
κομπώντςεξαπατάς, ξεγελάς, μτφ. σαγηνεύεις κομβόω
κρούειχτυπάει
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθι bahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
μουρδουλίζ’γρυλλίζει υπόκωφα, παράγει υπόκωφο ήχο
νέπεΕ! μωρέ
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
νουνίζ’σκέφτεται
όλ’όλοι/α
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
ορωτάρωτάει
όσον πόσονπόσο πια; μέχρι πότε;
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
οσπίτ’νσπίτι hospitium<hospes
οσπιτόπονσπιτάκι hospitium<hospes
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρτςπαίρνεις
πλερών’πληρώνει, εκπληρώνει
πλερώντςπληρώνεις, εκπληρώνεις
σιδερών’σιδερώνω/ει
σκοτίανσκοτάδι
σκοτούσαισκοτώνεσαι
σ’κούταισηκώνεται
τεμπέλτςτεμπέλης tembel/tenbel
τέρενκοίταξε (προστ.)
τερούνκοιτούν
τιδέντίποτα
τρέ͜ειςτρέχεις
τρέξοντρέξε (προστ.)
τρέχ̌’τρέχει
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
υποφέρτςυποφέρεις
φάζ’ταΐζω/ει
χ̌ι͜ονίζ’χιονίζει
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr