Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σύρον άν’ και σύρον κα’

Εμέν πα λένε ΚιόλιαληΕμέν πα λένε Κιόλιαλη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γεωργιάδης, Νίκος Γεωργιάδης


Εγάπη μ’, όντας πας σ’ ορμάν’
κι ευτάς το σ̌α̤λι͜ακόπο σ’
τα δέντρα ’κ’ ερωτούνε σε
«πού έν’ το ζευγαρόπο σ’;»

Σύρον άν’ και σύρον κα’,
το φιστάν’ σο γιάν’ απάν’
Ο Θεγός την ψ̌η μ’ να παίρ’
σ’ άσπρον την κερντά σ’ απάν’

Μίαν φορείς τα κόκκινα,
μίαν τα γερανέα
Έκαψες το καρδόπο μου,
εποίκες α’ μανέα

Πάτα κιούτα, κιούτα πάτα,
χ̌ι͜ορομύλτσον κάθκα φά’ τα
Μαναχός αν ’κ’ επορείς
κούιξον και τη γαρή σ’

Εσύ έσ’νε που έλεες
«καν’νάν ’κι καλατσ̌εύω»
Μετ’ ομματόπα μ’ είδα σε,
τον Θεγ̂ό σ’ ’κι πιστεύω

Έτα -ν- έτα, Παναέτα,
κλώστ’ ελεύθερα και πέτα
Ας σα μάκρι͜α κι ας σα πλάτι͜α,
άγγελος με τα γανάτι͜α

Τέρεν ατεν ντο ευτάει,
σ’κούται σο χωρίον πάει
Πάει εκεί σον αδελφόν ατ’ς,
έρ’ται επεκεί με το γαμπρόν ατ’ς
Μετ’ εκείνον καλατσ̌εύ’
το μάγ’λον ατ’ς λαμπαδεύ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
απάν’πάνω
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
γανάτι͜αφτερά kanat
γαρήσύζυγος, γυναίκα karı
γερανέαγαλάζια
γιάν’πλάι, πλευρά yan
έλεεςέλεγες
έν’είναι
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επορείςμπορείς
έρ’ταιέρχεται
ερωτούνερωτάνε
έσ’νεήσουν
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ζευγαρόποζευγαράκι
θεγ̂όΘεό
θεγόςΘεός
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
κάθκακάθισε (προστ.)
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καν’νάνκανέναν
καρδόποκαρδούλα
κερντάλαιμός, αυχένας gerdan/gerden
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
κούιξονφώναξε, κάλεσε κπ (προστ.)
λαμπαδεύ’φωτίζεται, καίγεται σαν λαμπάδα
μάγ’λονμάγουλο magulum
μάκρι͜αμήκη
μαναχόςμοναχός, μόνος
μανέακαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
ομματόπαματάκια
όνταςόταν
ορμάν’δάσος orman
παίρ’παίρνω/ει
πλάτι͜ατα πλάτη, έκταση
σ̌α̤λι͜ακόποφορτίο ξύλων ή χόρτων που φέρεται στη ράχη ανθρώπου şelek
σ’κούταισηκώνεται
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)
φά’φάε (προστ.)
φιστάν’φουστάνι fistan<fustān
χ̌ι͜ορομύλτσονάλεσε με χερόμυλο (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr