Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα ερωτώ και θα ’ρημώ

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Θα ερωτώ και θα ’ρημώ
και που καικά -ν- εβλάβες
Τραυάγγελον θα ’φτάγω σε -ν
με δώδεκα ποπάδες

Τα ραχ̌ομύτι͜α ένοιξαν,
τα λεφτοκάρυ͜α φύλλα
Μαθάνω σεβντι͜αλούκ’ ευτάει
τ’ εμόν η τρανταφύλλα

Τα μαγουλόπα σ’ να φιλώ,
τα χ̌είλι͜α σ’ να βουκούμαι
Κι ατού σ’ άσπρον την ψ̌η σ’ απέσ’
να κείμαι και κοιμούμαι
Κι ατού σ’ άσπρον το ψ̌όπο σου
να κείμαι και κοιμούμαι

Έναν καιρόν επέτανα
όθεν εθέλ’να επέγ’να
Ατώρα εκόπαν τα φτερά μ’
σο μεσοστράτ’ επέμ’να
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατούεκεί
ατώρατώρα
βουκούμαικάνω μια μπουκιά
εβλάβεςβλάφθηκες
εθέλ’ναήθελα
εκόπανκόπηκαν
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
ένοιξανάνοιξαν
επέγ’ναπήγαινα
επέμ’νααπόμεινα
επέταναπετούσα
ερωτώρωτάω
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κοιμούμαικοιμάμαι
λεφτοκάρυ͜αλεπτοκάρυα, φουντουκιές, φουντούκιαλεπτο- + κάρυον
μαγουλόπαμαγουλάκια
μαθάνωμαθαίνω
μεσοστράτ’μέση του δρόμου
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ποπάδεςπαπάδες
ραχ̌ομύτι͜αμύτες βουνών, βουνοκορφές
’ρημώ(ερημώ ή ορημώ) ερευνώ, ρωτάω σχετικά με κτἐρέω, ἔρομαι
σεβντι͜αλούκ’έρωταςsevdalık
τραυάγγελον(τετραυάγγελον), προσευχή που περιέχει εδάφια από τα ευαγγέλια των 4 ευαγγελιστών η οποία διαβαζόταν για τον σκοπό ίασης ασθενειών
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr