Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποτ πουρί

Απάν’ σο γλυκοχάραμανΑπάν’ σο γλυκοχάραμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Το τουλουμόπο σ’ όντες παίζ’
κι εγώ χ̌ελιδονίζω
Για τ’ αρνόπο μ’ που κάτ’ θα λέει,
τ’ οσπίτ’ν ατ’ θα κολλίζω

Και με το τουλουμόπο μου
λάσκουμαι σα χωρία
Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι
χωρίς παρακαλία

♫

Εκόντυνες το φιστάνι σ’
έναν χ̌ερέαν κι άλλο
Τα παλληκάρι͜α τη χωρί’
εσέγκες τ’ έναν σ’ άλλο

Έλα, πουλί μ’, ας ’ίνουμες
εμείς, σ’ έναν μερέαν
Σ’ έναν τσ̌ατάλ’ καφούλ’ απάν’
χτίζομε έναν φωλέαν

♫

Εφόρεσα τα λώματα μ’
και τ’ άσπρο το καμίσι μ’
Απ’ εσέν κι άλλο έμορφοι
ερρούξαν απ’ οπίσ’ ι-μ’

Που καλατσ̌εύ’ σε ’κι νυστάζ’,
π’ ελέπ’ σε ’κι κοιμάται
και μετ’ εσέν που πορπατεί
ση χαμονήν πάει χάται

♫

Το κορίτσ’ όντες ’ίνεται
δεκαοχτώ χρονών-ι
κρίμαν έν’ για ν’ αφήντς ατο
σο κρεβάτ’ μαναχόν-ι

Έσυρεν και εσέγκε με
με το ζόρ’ σο καλύβ’ν ατ’ς
’Κ’ επόρεσα να χαλάνω
τ’ άπιστον το χατίρ’ν ατ’ς

Τα χρόνι͜α πάνε κι έρχουνταν
και ντο δι͜αβαίν’νε χάν’νταν
Έλα, πουλί μ’, να χ̌αίρουμες,
πασ̌κείμ’ θα ζούμε πάντα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατ’ςαυτής, της
αφήντςαφήνεις
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφοιόμορφοι/ες
έν’είναι
επόρεσαμπόρεσα
ερρούξανέπεσαν
έρχουντανέρχονται
εσέγκεέβαλε
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
ζόρ’ζόρι zor/zūr
’ίνεταιγίνεται
’ίνουμεςγινόμαστε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καμίσιπουκάμισο υπό+καμίσιον<camisia
καφούλ’θάμνος κατάφυλλον<καταφύλλιον<κατ’φούλλιν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κολλίζωκολλάω, βάζω φωτιά, καταστρέφω
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
λώματαρούχα λῶμα/λωμάτιον
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μὲσα(τα) η μέση
μερέανμεριά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
οσπίτ’νσπίτι hospitium<hospes
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πορπατείπερπατάει
τσ̌ατάλ’διχάλα, διχαλωτό, διακλάδωση çatal
τυλίουμαιτυλίγομαι
φωλέανφωλιά
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χ̌ελιδονίζωκελαηδώ σαν χελιδόνι
χ̌ερέανχεριά, αρμαθιά, χεροβολιά, όσα μπορεί να αδράξει και να κρατήσει η παλάμη
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χαμονήνχαμό, όλεθρο
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται
χάταιχάνεται atmak
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χωρί’χωριού
χωρίαχωριά
Σημειώσεις
-Το τουλουμόπο σ’ όντες παίζ’
-Εκόντυνες το φιστάνι σ’
-Εφόρεσα τα λώματα μ’
-Τα χρόνι͜α πάνε κι έρχουνταν

Β’ και Δ’ ενότητα Στίχοι: Γιώργος Αμαραντίδης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr